Tilleggsfunkisjonar, liste over analysfunksjonar, første del

note

Tilleggsfunksjonane er leverte av UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


For å bruka denne funksjonen …

Set inn → Funksjon → Kategori Tillegg


BESSELI

Reknar ut den modifiserte Bessel-funksjonen av første kategori In(x).

Syntaks

BESSELI(X;N)

X er den verdien som funksjonen skal reknast ut for.

N er eit positivt heiltal (N >= 0) som bestemmer rekkjefølgja av besselfunksjonen ln(x).

Eksempel

=BESSELI(3,45; 4), returnerer 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4.333), returnerer 0,651416873060081, same som ovanfor fordi brøkdelen av N vert ignorert.

=BESSELI(-1; 3), returnerer -0,022168424924332

BESSELJ

Reknar ut den modifiserte Bessel-funksjonen av første kategori Jn(x) (sylinderfunksjon).

Syntaks

BESSELJ(X;N)

X er den verdien som funksjonen skal reknast ut for.

N er eit positivt heiltal (N >= 0) som bestemmer rekkjefølgja av besselfunksjonen Jn(x).

Eksempel

=BESSELJ(3,45; 4), returnerer 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333), returnerer 0,196772639864984, det same som ovanfor fordi brøkdelen av N vert ignorert.

=BESSELJ(-1; 3), returnerer -0,019563353982668

BESSELK

Reknar ut den modifiserte Bessel-funksjonen av andre kategori Kn(x).

Syntaks

BESSELK(X;N)

X er den nødvendige positive verdien (X > 0) som funksjonen skal reknast ut for.

N er eit positivt heiltal (N >= 0) som bestemmer rekkjefølgja av besselfunksjonen Kn(x).

Eksempel

=BESSELK(3,45; 4), returnerer 0,144803466373734

=BESSELJ(3,45; 4,333), returnerer 0,144803466373734, det same som ovanfor fordi brøkdelen av N vert ignorert.

=BESSELK(0, 3), returnerer Feil:502 – ugyldig argument (X=0)

BESSELY

Reknar ut den modifiserte Bessel-funksjonen av andre kategori Yn(x).

Syntaks

BESSELY(X;N)

X er den nødvendigvis positive verdien (X > 0) som funksjonen skal reknast ut for.

N er eit positivt heiltal (N >= 0) som bestemmer rekkjefølgja av besselfunksjonen Yn(x).

Eksempel

=BESSELY(3,45; 4), returnerer -0.679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333), returnerer -0,679848116844476, det same som ovanfor fordi brøkdelen av N vert ignorert.

=BESSELY(0, 3), returnerer Feil:502 – ugyldig argument (X=0)

BINTILDES (BIN2DEC på engelsk)

Resultatet er desimaltalet som svarar til det binære talet (base=2) som vart skrive inn.

Syntaks

BINTILDES(Tal)

Tal er eit streng som representerer eit binært tal. Talet kan høgst ha 10 plassar (bit). Den mest signifikante bit er forteiknsbit-en. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Eksempel

=BINTILDES(1100100) returnerer 100.

BINTILHEKS (BIN2HEX på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer det innskrivne binærtalet (base-2) i heksadesimal form.

Syntaks

BINTILHEKS(Tal[; Plassar])

Tal er ein streng som representerer eit binært tal (base-2). Talet kan høgst ha 10 plassar (bit). Den mest signifikante bit er forteiknsbit-en. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Siffer er kor mange siffer det returnerte svaret skal innehalda.

Eksempel

=BINTILHEX(1100100;6) returnerer «000064».

BINTILOKT (BIN2OCT på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer det innskrivne binærtalet (base-2) i oktalform.

Syntaks

BINTILOKT(Tal[; Siffer])

Tal er ein streng som representerer eit binært tal. Talet kan høgst ha 10 plassar (bit). Den mest signifikante bit er forteiknsbit-en. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Siffer er kor mange siffer det returnerte svaret skal innehalda.

Eksempel

=BINTILOKT(1100100; 4) returnerer «0144».

DELTA

Resultatet er SANN (1) om båe tala, som er leverte som eit argument, er like, elles er det USANN (0).

Syntaks

DELTA(Tal_1[; Tal_2])

Eksempel

=DELTA(1; 2) returnerer 0.

DESTILBIN (DEC2BIN på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer binærtalet (base-2) av talet som er skrive inn.

Syntaks

DESTILBIN(Tal[; Siffer])

Tal er eit tal mellom -512 og 511. Dersom «Tal» er negativ, vil funksjonen returnere eit binært tal med 10 teikn. Den mest signifikante bit er forteiknbit-en, dei andre 9 bit returnerer verdien.

Siffer er kor mange siffer det returnerte svaret skal innehalda.

Eksempel

=DESTILBIN(100;8) returnerer «01100100».

DESTILHEX (DEC2HEX på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer den heksadesimale versjonen av talet som er skrive inn.

Syntaks

DESTILHEKS(Tal[; Siffer])

Tal er eit tal. Dersom «Tal» er negativ returnerer funksjonen ein hexadesimal talstreng med 10 teikn (40 bit). Den mest signifikante bit er forteikn-bit, dei andre 39 bit returnerer verdien.

Siffer er kor mange siffer det returnerte svaret skal innehalda.

Eksempel

=DESTILHEKS(100; 4) returnerer «0064».

DESTILOKT (DEC2OCT på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer den oktale versjonen av talet som er skrive inn.

Syntaks

DESTILOKT(Tal[; Siffer])

Tal er eit tal. Dersom «Tal» er negativt, vil funksjonen returnere eit oktaltal med 10 teikn (30 bit). Den mest signifikante bit er forteiknbit, dei andre 29 bit returnerer verdien.

Siffer er kor mange siffer det returnerte svaret skal innehalda.

Eksempel

=DESTILOKT(100;4) returnerer «0144».

FEILF

Returnerer verdiane av eit Gauss-feilintegral.

Syntaks

FEILF(Nedre_grense[; Øvre_grense])

Nedre_grense er nedre grense på integralet.

Øvre grense (valfri). Den øvre grensa på integralet. Dersom denne ikkje er oppgjeve, vert utrekningane gjort mellom 0 og den nedre grensa.

Eksempel

=FEILF(0; 1) returnerer 0,842701.

FEILF.PRESIS (ERF.PRECISE på engelsk)

Returnerer verdiane av Gauss-feilintegralet mellom 0 og ei gjeven grense.

Syntaks

FEILF.PRESIS(Nedre grense)

Nedre grense er grensa for integralet. Utrekninga vert gjort mellom 0 og denne grenseverdien.

Eksempel

=FEILF.PRESIS(1) returnerer 0,842701.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

FEILFK (ERFC på engelsk)

Returnerer komplementære verdiar av Gauss-feilintegralet mellom x og uendeleg.

Syntaks

FEILFK(Nedre_grense)

Nedre_grense er nedste grense på integralet

Eksempel

=FEILFK(1) returnerer 0,157299.

FEILFK.PRESIS (ERFC.PRECISE på engelsk)

Returnerer komplementære verdiar av Gauss-feilintegralet mellom x og uendeleg.

Syntaks

FEILFK.PRESIS(NedreGrense)

Nedre_grense er nedste grense på integralet

Eksempel

=FEILFK.PRESIS(1) returnerer 0,157299.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

GRENSEVERDI (GESTEP på engelsk)

Resultatet er 1 dersom Tal er større enn eller lik med Terskel.

Syntaks

GRENSEVERDI(Tal[; Steg])

Eksempel

=GRENSEVERDI(5;1) returnerer 1.

HEKSTILBIN (HEX2BIN på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer binærtalet (base-2) av det heksadesimale talet som er skrive inn.

Syntaks

HEXTILBIN(Tal[; Siffer])

Tal er ein streng som representerer eit heksadesimalt tal. Talet kan høgst ha 10 siffer. Den mest signifikante bit er forteiknbiten, resten inneheld verdien. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Siffer er kor mange siffer som skal returnerast.

Eksempel

=HEKSTILBIN(6a; 8) returnerer «01101010».

HEKSTILDES (HEX2DEC på engelsk)

Resultatet er talet som svarar til det hexadesimaltalet som er skrive inn.

Syntaks

HEKSTILDES(Tal)

Tal er ein streng som representerer eit heksadesimalt tal. Talet kan høgst ha 10 siffer. Den mest signifikante bit er forteiknbiten, resten inneheld verdien. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Eksempel

=HEKSTILDES(6a) returnerer 106.

HEKSTILOKT (HEX2OCT på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer det innskrivne heksadesimale talet i oktalform.

Syntaks

DESTILOKT(Tal[; Siffer])

Tal er ein streng som representerer eit heksadesimalt tal. Talet kan høgst ha 10 siffer. Den mest signifikante bit er forteiknbiten, resten inneheld verdien. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Siffer er kor mange siffer som skal returnerast.

Eksempel

=HEKSTILOKT(6a;4) returnerer «0152».

Støtt oss!