Tilleggsfunksjonar

I dette avsnittet vert nokre av dei tilgjengelege tilleggsfunksjonane forklarte.

Tilleggsomgrep

I hjelp kan du også finna ein omtale av grensesnittet for tilleggsfunksjonar i LibreOffice Calc. I tillegg er viktige funksjonar og parametra deira omtalte i hjelp for .

Tilgjengelege tilleggsfunksjonar

LibreOffice indeheld eksempel på grensesnittet for tilleggsfunksjonar i LibreOffice Calc.

Analysefunksjonar del ein

Analysefunksjonar del to

DAGAR.I.MÅNADEN

Reknar ut kor mange dagar det er i månaden som inngår i den innskrivne datoen.

Syntaks

DAGAR.I.MÅNADEN(Dato)

Dato er ein dato i den respektive månaden i det ønskte året. Datoparameteren må vera ein gyldig dato ut frå dei lokale innstillingane i LibreOffice

Eksempel

DAGAR.I.MÅNADEN(A1) returnerer 29 dagar viss A1 inneheld 17/2/68, som er ein gyldig dato i februar 1968.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAGAR.I.ÅRET

Reknar ut kor mange dagar det er i det året den innskrivne datoen finst i.

Syntaks

DAGAR.I.ÅRET(Dato)

Dato er ein av alle datoar i det aktuelle året. Datoen må vera ein gyldig dato ut frå dei lokale innstillingane i LibreOffice.

Eksempel

DAGAR.I.ÅRET(A1) returnerer 366 dagar viss A1 inneheld 29/2/68, som er ein gyldig dato i året 1968.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ERSKOTÅR

Bestemmer om eit år er et skotår eller ei. Viss ja, vil funksjonen returnera verdien 1 (SANN). Viss nei, vil funksjonen returnera 0 (USANN).

Syntaks

ER.SKOTÅR(Dato)

Dato viser om ein gjeven dato er i eit skotår. Datoparameterane må vere ein gyldig dato.

warning

Microsoft Excel går feilaktig ut frå at året1900 er skotår og reknar den ikkje-eksisterande datoen 29.02.1900 som ein gyldig dato. Datoar før 01.03.1900 er difor ulike i Excel og Calc.


Eksempel

=ER.SKOTÅR(A1) returnerer 1, viss A1 inneheld 29/2/1968, som er den gyldige datoen 29. februar 1968 i dei lokale innstillingane.

Du kan også bruka =ER.SKOTÅR(DATO(1968;2;29)) eller =ER.SKOTÅR("1968-02-29") i ISO 8601-notasjon.

Bruk aldri ER.SKOTÅR(29/2/68), fordi dette først vil dividera 29 med 2 og så dividera resultatet med 68. Funksjonen ER.SKOTÅR vil så bruka dette talet som eit serielt datotal for å finna ut om resultatet er eit skotår eller ikkje.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MÅNADAR

Reknar ut skilnaden i månadar mellom to datoar.

Syntaks

MÅNADAR(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den første datoen

Data2 er det andre datasettet.

Type reknar ut typen av skilnad. Moglege verdiar er 0 (intervall) og 1 (i kalendermånadar).

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13 (ROT13 på engelsk)

Krypterer ein bokstavstreng ved å flytta bokstavane 13 plassar i alfabetet. Etter siste bokstav i alfabetet byrjar han frå starten (rotasjon). Ved å bruka krypteringsfunksjonen på den krypterte koden, kan du dekryptera teksten.

Syntaks

ROT13(Tekst)

Tekst er tekststrengen som skal krypterast. ROT13(ROT13(Tekst)) dekrypterer koden.

Eksempel

=ROT13("Gur Qbphzrag Shaqngvba ineg fxvcn v frcgrzore 2010.") returnerer strengen «The Document Fundation vart skipa i september 2010.». Merk korleis mellomrom, siffer og punktum er upåverka av ROT13.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Sjå meir om denne funksjonen på wikisida ROT13 (på engelsk).


TAL.PÅ.ÅR

Reknar ut skilnaden i år mellom to datoar.

Syntaks

TAL.PÅ.ÅR(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den første datoen

Data2 er det andre datasettet.

Type: reknar ut skilnadstypen. Moglege verdiar er 0 (intervall) og 1 (i kalenderår).

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

VEKER

Reknar ut skilnaden i veker mellom to datoar.

Syntaks

VEKER(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er startdatoen for intervallet.

Sluttdato er sluttdatoen for intervallet. Sluttdatoen må vera større (seinare) enn startdatoen, elles vert det returnert ein feil.

Type spesifiserer kva type skilnad som skal reknast ut. Moglege verdiar er 0 (tidsintervall) eller 1 (kalenderveker).

Viss Type = 0 vil funksjonen gå ut i frå at 7 dagar svarar til éi veke, utan å rekna ein bestemt vekedag som første dagen i veka.

Viss Type = 1 vert måndagen sett på som den første dagen i veka. Difor vert kvar førekomst av ein måndag i intervallet, bortsett frå startdagen, rekna som ei ekstra veke.

note

Denne funksjonen ser på måndagen som den første dagen i veka, uavhengig av lokale innstillingar.


Eksempel

I dei følgjande eksempla vert datoane sette inn som strengar. Men dei kan også setjast inn som referansar til celler som inneheld datoar.

==VEKER("12/01/2022";"17/01/2022";0) returnerer 0, fordi Type er sett til 0 og det er berre 5 dagar i intervallet.

==VEKER("12/01/2022";"19/01/2022";0) returnerer 1, fordi Type er sett til 0 og det er 7 dagar i intervallet.

=VEKER("12/01/2022";"19/01/2022";1)) returner 1, fordi Type er sett til 1 og intervallet inneheld ein måndag, sidan 12/01/2022 var ein onsdag og 17/01/2022 ein måndag.

=VEKER("10/01/2022";"15/01/2022";1) returnerer 0, fordi Type er sett til 1 og intervallet ikkje inneheld nokon måndagar utanom startdatoen.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

VEKER.I.ÅRET

Reknar ut kor mange veker det er i det året den innskrivne datoen finst i. Talet på veker er definert slik: Ei veke som går over to år vert lagt til det året som inneheld flest dagar i denne veka.

Syntaks

VEKER.I.ÅRET(Dato)

Dato er alle datoar i eit visst år. Datoparameteren må vera ein gyldig dato i høve til dei lokale innstillingane for LibreOffice.

Eksempel

VEKER.I.ÅRET(A1) returnerer 53 viss A1 inneheld 17/2/70, som er ein gyldig dato i året 1970.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

Tilleggsfunksjonar via LibreOffice API

Tilleggsfunksjonar kan også leggjast inn via LibreOffice API.

Støtt oss!