Logiske funksjonar

Denne kategorien inneheld dei logiske funksjonane.

Handsaming av ikkje-logiske argument i logiske funksjonar

For å bruka denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000404.xhp#logical not found).


ERIT (ISNA på engelsk)

Returnerer SANN om ei celle inneheld feilverdien #I/T (verdi ikkje tilgjengeleg).

Dersom det oppstår ein feil, vil funksjonen returnera USANN.

Syntaks

ERIT(Verdi)

Verdi er ein verdi eller eit uttrykk som skal kontrollerast.

Eksempel

=ERIT(D3) returnerer resultatet USANN.

VISSFEIL (IFERROR på engelsk)

Returnerer celleverdien dersom cella ikkje inneheld ein feilverdi, elles den alternative verdien.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.0.


Syntaks

VISSFEIL(Verdi;Alternativ_verdi)

Verdi er den verdien eller uttrykket som vert returnert dersom det ikkje er likt eller er feil.

Alternativ_verdi er den verdien eller det uttrykket som vert returnert dersom uttrykket eller verdien av Verdi er likt eller er feil.

Eksempel

=VISSFEIL(C8;C9) der celle C8 inneheld =1/0 returnerer verdien av C9 fordi 1/0 er ein feil.

=VISSFEIL(C8;C9) der celle C8 inneheld =13 returnerer 13, som er verdien av C8, fordi dette ikkje er feil.

VISS.SANN

VISS.SANN er ein fleirfunksjons VISS-funksjon.

VEKSLA

VEKSLA samanliknar uttrykk med verdi1 med verdien og returnerer det resultatet som høyrer til den første verdien som tilsvarar uttrykket. Viss det ikkje er treff og det er oppgjeve eit standard_resultat, vert dette returnert.

ANTEN.ELLER (XOR på engelsk)

Returnerer SANN viss eit oddetal argument vert evaluerte til SANN.

Argumenta er anten sjølv logiske uttrykk (SANN, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske verdiar eller tabellar (A1:C3) som inneheld logiske verdiar.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.0.


Syntaks

ANTEN.ELLER(Logisk 1[; Logisk 2[; … ;[Logisk 255]}])

Logisk [; Logisk 2; … ;Logisk 255] er boolske verdiar, referansar til celler eller celleområde med logiske verdiar.

Eksempel

=ANTEN.ELLER(SANN(); SANN()) returnerer USANN.

=ANTEN.ELLER(SANN(); SANN();SANN()) returnerer SANN.

=ANTEN.ELLER(USANN(); SANN()) returnerer SANN.

NOT

Inverterer den logiske verdien.

Syntaks

IKKJE(LogiskVerdi)

LogiskVerdi er ein vilkårleg verdi som kan negerast.

Eksempel

=IKKJE(A). Dersom A=SANN vil IKKJE(A) vere USANN.

OG (AND på engelsk)

Returnerer SANN om alle argumenta er SANN. Dersom eitt av elementa er USANN, returnerer denne funksjonen verdien USANN.

Argumenta er anten logiske uttrykk i seg sjølv (SANN, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske verdiar, eller celleområde (A1:C3) som inneheld logiske verdiar.

Syntaks

OG(Logisk 1[; Logisk 2[; … ;[Logisk 255]}])

Logisk [; Logisk 2; … ;Logisk 255] er boolske verdiar, referansar til celler eller celleområde med logiske verdiar.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

Dei logiske verdiane av postane 12<13; 14>12, og 7<6 skal kontrollerast:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) returnerer USANN.

=OG(USANN(); SANN()) returnerer USANN.

OR

Returnerer SANN om minst eitt argument er SANN. Denne funksjonen returnerer verdien USANN dersom alle argumenta har den logiske verdien USANN.

Argumenta er anten logiske uttrykk i seg sjølv (SANN, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer tilbake logiske verdiar, eller celleområde (A1:C3) som inneheld logiske verdiar.

Syntaks

ELLER(Logisk 1[; Logisk 2[; … ;[Logisk 255]}])

Logisk [; Logisk 2; … ;Logisk 255] er boolske verdiar, referansar til celler eller celleområde med logiske verdiar.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

Dei logiske verdiane i postane 12<11; 13>22 og 45=45 skal kontrollerast:

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) returnerer SANN.

=ELLER(USANN(); SANN()) returnerer SANN.

TRUE

Den logiske verdien er sett til SANN. SANN()-funksjonen krev ingen argument og returnerer alltid den logiske verdien SANN

Syntaks

SANN() (TRUE på engelsk)

Eksempel

Dersom A=SANN og B=USANN får vi følgjande eksempel:

=OG(A; B) returnerer USANN

=ELLER(A; B) returnerer SANN

=IKKJE(OG(A; B)) returnerer SANN

USANN (FALSE på engelsk)

Returnerer den logiske verdien USANN. USANN()-funksjonen treng ingen argument og returnerer alltid den logiske verdien usann.

Syntaks

USANN()

Eksempel

=USANN() returnerer USANN

=IKKJE(USANN()) returnerer SANN

VISS (IF på engelsk)

Gjev ein logisk test som skal utførast.

Syntaks

VISS(Test[; Verdi viss sann][; [Verdi viss usann]])

LogiskTest er ein vilkårleg verdi eller eit vilkårleg uttrykk, som kan vere SANN eller USANN.

VerdiVissSann (valfri) er den verdien som vert returnert viss den logiske testen er SANN.

VerdiVissUsann (valfri)er den verdien som vert returnert viss den logiske testen er USANN.

I funksjonane i LibreOffice Calc kan ein utelata parametrar som er merkte som valfrie viss det ikkje kjem ein påfølgjande parameter. For eksempel kan du utelata parameter 4 eller parameter 3 og 4 i ein funksjon med fire parametrar, der dei siste to parametrane er merkte som valfrie, men du kan ikkje utelata berre parameter 3.

Eksempel

=VISS(A1>5;100;"for lite") Viss verdien i A1 er større enn 5, vert verdien 100 returnert, ellers vert teksten for lite returnert.

=VISS(A1>5;;100;"for lite") Viss verdien i A1 er større enn 5, vert verdien 0 returner fordi tomme parameterar vert sett til å vera 0, elles vert teksten for lite returnert.

=VISS(A1>5;100;) Viss verdien i A1 er mindre enn 5, vert verdien 0 returnert fordi den tomme ellesverdien vert tolka som 0, ellers vert 100 returnert.

Støtt oss!