Dato- og klokkeslettfunksjonar

Desse reknearksfunksjonane vert brukte for å setja inn og redigera datoar og klokkeslett.

For å bruka denne funksjonen …

Set inn → Funksjon → Kategori Dato og klokkeslett


note

Funksjonane som har eit namn som endar med _ADD eller _EXEL2003 returnerer det same resultatet som dei tilsvarande funksjonane i Microsoft Excel 2003 (utan denne endinga). Bruk dei same funksjonane utan endinga for å få resultat basert på internasjonal standard.


Internt handsamar LibreOffice datoar og klokkeslett som ein numerisk verdi. Dersom du set formatet for ei celle som inneheld ein dato eller eit klokkeslett til «Tal», vert innhaldet i cella vist som tal. For eksempel vert 01.01.2000 12:00 (1. januar 2000 kl 12:00) omforma til 36526,5. Verdien framføre desimalkommaet er datoen og tala etter kommaet er klokkeslettet. Ønskjer du å sjå datoar og klokkeslett i meir normal vising, må du endra formatet for cella. Dette gjer du ved å høgreklikka i cella og velja Formater celler i sprettoppmenyen. Her vel du ønskt vising i fana Tal.

Basisdato for dag null

Datoar vert rekna ut ut frå ein bestemt startdag. Her bestemmer du kva for ein av desse dagane som skal vera utgangspunktet for utrekningane:

Basisdato

Bruk

'30/12/1899'

(standard)

'01/01/1900'

(brukt i tidlegare StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(brukt i Apple-programvare)


Vel - LibreOffice Calc → Rekn ut for å velja basisdato.

warning

Når du kopierer og set inn celler som inneheld datoverdiar mellom ulike rekneark, må begge reknearksdokumenta bruka same basisdato. Dersom basisdatoane er ulike, vil datoverdien forandra seg!


Tosifra årstal

I → LibreOffice → Generelt finn du området År (to siffer). Dette set perioden som tosifra årstal skal gjelda for. Legg merkje til at endringar gjort her vil påverka nokre av dei følgjande funksjonane.

note

Når datoar vert skrivne inn som ein del av ein formel, vert skråstrekar og bindestrekar oppfatta som matematiske teikn. Difor vert datoar som inneheld desse teikna ikkje oppfatta som datoar, noko som fører til feil i utrekningane. For at datoar skal oppfattast som datoar, bruk DATO-funksjonen, for eksempel DATO(1954;7;20) eller bruk ISO 8601-notasjon i doble hermeteikn, for eksempel "1954-07-20". Ikkje bruk lokale skrivemåtar som for eksempel "20.07.54" sjølv om dei kanskje fungerer korrekt i oppsettet ditt. På andre maskiner med anna oppsett for datoar, kan dette føre til feil.


tip

Det er mogleg å laga eintydige omformingar for dato og klokkeslett i utvida format med skiljeteikn i ISO 8601. Viss feilen #VERDI! kjem opp, fjernar du merkinga for Lag #VERDI!-feil i → LibreOffice Calc → Formel, knappen Detaljar … i området «Detaljerte innstillingar for utrekning» i listeboksen Omform frå tekst til tal.


note

Tidssone-informasjon vert ikkje brukt i dato- og klokkeslett-funksjonar og celler.


Funksjonar

Dato- og klokkeslettfunksjonar

DATO

DATODIFF

DATOVERDI

DAG

DAGAR

DAGAR360

DAGAR.I.MÅNADEN

DAGAR.I.ÅRET

PÅSKEDAG

DAG.ETTER

MÅNADSSLUTT

TIME

ERSKOTÅR

ISOVEKENR

MINUTT

MÅNAD

MÅNADAR

NETTO.ARBEIDSDAGAR

NETTO.ARBEIDSDAGAR.INTL

NO

SEKUND

TID

TIDSVERDI

IDAG

VEKEDAG

VEKENR

VEKENR_EXEL2003

VEKENR_OOO

VEKER

VEKER.I.ÅRET

ARBEIDSDAG

ARBEIDSDAGAR.INTL

ÅR

ÅRDEL

TAL.PÅ.ÅR

Støtt oss!