Databasefunksjonar

Oversyn

Dei tolv funksjonane i kategorien database hjelper deg med å analysera ein enkel database som opptar eit rektangulært reknearkområde som inneheld kolonnar og rader, med dataa organisert med ei rad for kvar post. Overskriftscella for kvar kolonne viser namnet på kolonnen, og dette namnet viser normalt innhaldet i kvar celle i denne kolonnen.

Funksjonane i kategorien database har tre argument, nemleg:

 1. Database. Celleområdet i databasen.

 2. Databasefelt. Kolonnen som inneheld dataa som skal brukast i utrekningane.

 3. S√łkjekriteria. Eit s√¶rskild celleomr√•de i reknearket som inneheld s√łkjekriteria.

Desse argumenta er nærare forklarte nedanfor.

Alle funksjonar har same disposisjonskonsept for drift. Det f√łrste logiske steget er √• bruka dei gjevne S√łkjekriteria til √• identifisera delmengda med postar i Database som skal brukast i dei f√łlgjande utrekningane. Det andre steget er √• trekkja ut dataverdiane og utf√łra utrekningane knytte til den spesifikke funksjonen (gjennomsnitt, sum, produkt og s√• vidare). Verdiane som vert handsama er verdiane i kolonnen Databasefelt for dei valde postane.

note

Calc handsamar datoar og logiske verdiar (SANN og USANN) som talverdiar ved utrekningar med desse funksjonane.


Databasefunksjonsargument

Dei f√łlgjande argumentdefinisjonane gjeld alle funksjonane i kategorien database:

 1. Databaseargument

  Database spesifiserer celleomr√•det som er opptatt av databasetabellen. Den f√łrste rada i omr√•det inneheld feltnamn og dei neste radene er postar med tilsvarande feltverdiar.

  Ein m√•te √• definera eit celleomr√•de er √• skriva inn referansen for cella √łvst til venstre, deretter eit kolon (:) og s√• referansen til cella nedst til h√łgre. For eksempel ¬ęA1:E10¬Ľ.

  Du kan ogs√• spesifisera argumentet Database ved √• gje vidare namnet p√• eit namngjeve omr√•de eller eit databaseomr√•de. Brukar du eit meiningsfylt namn p√• celleomr√•det, kan dette gjera det enklare √• forst√• kva det inneheld og √• lesa dokumentet. Dersom namnet ikkje h√łver med eit definert omr√•de, vil Calc returnera ein #NAMN-feil.

  Andre feil som kan rapporterast som resultat av eit ugyldig Database-argument er #VERDI! og Feil:504 (feil i parameterlista).

 2. Databasefelt-argument

  Databasefelt gjev kolonnen som funksjonen vil bruka til utrekningane etter at s√łkjekriteria er brukte og dataradene er valde. Argumentet er ikkje relatert til s√łkjekriteria.

  Gjev Databasefelt-argumenta på ein av desse måtane:

  • Ved √• skriva ein referanse til ei overskriftscelle i Database-omr√•det. Viss cella har f√•tt eit meiningsfylt namn i omr√•det eller i databaseomr√•det, kan du ogs√• bruka dette. Viss namnet ikkje h√łver til namnet p√• eit definert omr√•de, rapporterer Calc ein #NAMN?-feil. Viss namnet er gyldig men ikkje svarar til berre √©i celle, vert FEIL:504 (feil i parameterlista) returnert.

  • By entering a number to specify the column within the Database area, starting with 1. For example, if a Database occupied the cell range D6:H123, then enter 3 to indicate the header cell at F6. Calc expects an integer value that lies between 1 and the number of columns defined within Database and ignores any digits after a decimal point. If the value is less than 1, Calc reports Err:504 (error in parameter list). If the value is greater than the number of columns in Database, Calc reports a #VALUE! error.

  • By entering the literal column header name from the first row of the Database range, placing quotation marks around the header name. For example, ‚ÄúDistance to School‚ÄĚ. If the string does not match one of the Database area‚Äôs column headings, Calc reports Err:504 (error in parameter list). You can also provide a reference to an arbitrary cell (not within the Database and SearchCriteria areas) that contains the required string.

  The DatabaseField argument is optional for the DCOUNT and DCOUNTA functions but it is required for the other ten Database functions.

 3. SearchCriteria-argumentet

  SearchCriteria spesifieserer celleomr√•det som inneheld s√łkjekriteria. P√• same m√•ten som for Database, er den f√łrste rada ogs√• eit feltnamn og dei neste radene er vilk√•r for dei relaterte felta. Omr√•da Database og SearchCriteria treng ikkje vera tilst√łytande eller p√• det same arket.

  One way of defining the range of cells is to enter the cell reference for the upper left-hand cell, followed by a colon (:), and then the lower right-hand cell reference. For example, A13:B14. The cell range may also be specified by passing the name of a defined named range or database range. If the name does not match the name of a defined range, Calc reports a #NAME? error.

  Fel:504 (feil i parameterlista) kan ogs√• vera eit resultat av eit ugyldig argument S√łkjekriterier.

  Indehaldet i omr√•det S√łkjekriterier vert forklart meir detaljert i det neste avsnittet.

Defining Search Criteria

Talet p√• kolonnar som S√łkjekriterier -omr√•det brukar, treng ikkje vera det same som breidda p√• Database-omr√•det. Alle overskrifter som vert viste i den f√łrste rada med S√łkjekriterier m√• vera identiske med overskrifter i den f√łrste rada medDatabase. Ikkje alle overskriftene i Database treng visast i den f√łrste rada med S√łkjekriterier, medan ei overskrift i Database kanverta vist fleire gonger i den f√łrste rada av S√łkjekriterier.

S√łkjekriteria vert skrivne inn i cellene i den andre rada og dei etterf√łlgjande radene i omr√•det SearchCriteria, under rada som inneheld overskrifter. Tomme celler i omr√•det SearchCriteria vert ignorerte.

Lag kriteria i cellene i området SearchCriteria ved hjelp av samanlikningsoperatorane <, <=, =, <>, >= og >. Viss ei celle ikkje er tom og ikkje byrjar med ein samanlikningsoperator, går programmet ut frå at cella byrjar med =.

If you write several criteria in one row, they are connected by AND. If you write several criteria in different rows, they are connected by OR.

Criteria can be created using wildcards, providing that wildcards have been enabled via the Enable wildcards in formulas option on the - LibreOffice Calc - Calculate dialog. When interoperability with Microsoft Excel is important for your spreadsheet, this option should be enabled.

Even more powerful criteria can be created using regular expressions, providing that regular expressions have been enabled via the Enable regular expressions in formulas option on the - LibreOffice Calc - Calculate dialog.

warning

N√•r du brukar funksjonar der eitt eller fleire argument er s√łkjekriterium som representerer eit regul√¶rt uttrykk, vert det f√łrst pr√łvd √• konvertera strengkriteria til tal. For eksempel vert ¬ę.0¬Ľ konvertert til 0.0 og s√• vidare. Viss dette g√•r bra, vil treffet ikkje vera eit vanleg uttrykk, men eit numerisk treff. N√•r du brukar eit spr√•k som ikkje brukar punktum som desimalskiljeteikn, som i norsk, vil konverteringa av regul√¶re uttrykk fungera. For √• tvinga evalueringa av det regul√¶re uttrykket i staden for eit numerisk uttrykk, bruk eit uttrykk som ikkje kan feiltolkast som numerisk, for eksempel ¬ę. [0]¬Ľ eller ¬ę". \ 0¬Ľ eller ¬ę(? I) .0¬Ľ.


Another setting that affects how the search criteria are handled is the Search criteria = and <> must apply to whole cells option on the - LibreOffice Calc - Calculate dialog. This option controls whether the search criteria you set for the Database functions must match the whole cell exactly. When interoperability with Microsoft Excel is important for your spreadsheet, this option should be enabled.

Examples of Database Function Use

The following table provides an example database table that is utilized to demonstrate how to use the functions in the Database category. The cell range A1:E10 contains fictitious information about the guests invited to Joe's birthday party. The following information is given for each guest - name, school grade, age in years, distance to school in meters, and weight in kilograms.

A

B

C

D

E

1

Name

Grade

Age

Avstand

Weight

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frank

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11


Dei f√łlgjande seks eksempla brukar databasetabellen ovanfor, kombinert med ulike s√łkjekriterieomr√•de.

Eksempel 1

A

B

C

D

E

12

Namn

Klasse

Alder

Avstand

Vegt

13

>600

14


Som i dette enkle eksempelet er det sume tider √łnskjeleg (men ikkje essensielt) √• leggja omr√•det med s√łkjekriteria direkte under databasetabellen med kolonnane i dei to omr√•da under kvarandre. Tomme oppf√łringar i s√łkjekriteria vert ignorerte. I eksempel-databasetabellen ovanfor og med dette s√łkjekriterieomr√•det, vert formelen =DTEL(A1:E10;;A12:E14) sett inn i ei tom celle p√• ein annan stad i arket for √• telja kor mange av JUoe sine gjester som har meir enn 600 meter til skolen. Verdien 5 vert returnert i og med at Betty, Daniel, Eva, Harry og Irene vert talde.

Merk ogs√• at formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;;D12:D13) returnerer n√łyaktig den same verdien. Dette viser at s√łkjevilk√•rsomr√•det berre treng √• innehalda relevante kolonneoverskrifter.

Eksempel 2

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

Klasse

13

>7

2

14


I dette eksempelet inneheld s√łkjevilk√•rsomr√•det berre to overskrifter, og desse vert ikkje justerte loddrett med de tilsvarande overskriftene i eksempeldatabasetabellen. Sidan det er to forhold i same rada, er desse bundne saman med OG. Med eksempel-databasetabellen ovanfor og dette s√łkjevilk√•rsomr√•det set du inn formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;; B12:C13) i ei tom celle ein annan stad i arket for √• telja kor mange av gjestene til Joe som er i klasse 2 og st√łrre enn 7 √•r. Verdien 2 vert returnert (nemleg Eva og Irene).

Eksempel 3

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

13

9

14

10


I dette eksempelet inneheld s√łkjevilk√•rsomr√•det berre √©i overskrift. Sidan det er to vilk√•r i dei neste radene, er desse bundne saman med ELLER. Med eksempel-databasetabellen ovanfor og dette s√łkjevilk√•rsomr√•det set du inn formele=DTAL.P√Ö(A1:E10;; B12:B14) i ei tom celle ein eller annan staden i arket for √• telja kor mange av Joe sine gjester som er anten 9 eller 10 √•r gamle. Verdien 4 vert returnert (nemleg Andy, Betty, Charles og Harry).

Eksempel 4

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

Age

13

>=8

<=10

14


In this example the search criteria area contains two occurrences of the same heading. Since there are two conditions in the same row, these are connected by AND. With the above example database table and this search criteria area, insert the formula =DCOUNT(A1:E10;;B12:C13) into an empty cell elsewhere in the sheet to count how many of Joe’s guests are aged between 8 and 10 (inclusive). The value 6 is returned (counting Andy, Betty, Charles, Eva, Harry, and Irene).

Example 5

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Name

13

F*

14


This simple example shows the use of wildcards. For this example to work as intended, select to enable wildcards at - LibreOffice Calc - Calculate. With the above example database table and this search criteria area, insert the formula =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13) into an empty cell elsewhere in the sheet to count how many of Joe‚Äôs guests have names that begin with the letter ‚ÄúF‚ÄĚ. The value 1 is returned (counting Frank).

Example 6

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Name

13

[ABC].*

14


This simple example shows the use of regular expressions. For this example to work as intended, select to enable regular expressions at - LibreOffice Calc - Calculate. With the above example database table and this search criteria area, insert the formula =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13) into an empty cell elsewhere in the sheet to count how many of Joe‚Äôs guests have names that begin with the letters ‚ÄúA‚ÄĚ, ‚ÄúB‚ÄĚ, or ‚ÄúC‚ÄĚ. The value 3 is returned (counting Andy, Betty, and Charles).

DHENT (DGET på engelsk)

DHENT returnerer innhaldet i cella (feltet) i den gjevne kolonnen, i den eine rada (databaseposten) som samsvarar med dei gjevne s√łkjekriteria.

Calc rapporter Err: 502 (ugyldig argument) viss det vert funne fleire treff, eller ein #VERDI!-feil (feil datatype) viss det ikkje vert funne treff. Det vert meld ei VERDI!-feilmelding også viss eitt treff vert funne, men den relevante cella er tom.

Syntaks

DHENT(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Kontroller at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle C13 som skal innehalda 11 (dette s√łkjekriteriet samsvarar med postar i databasetabellen som har verdien 11 i Kolonnen Alder ).

Set inn formelen =DHENT(A1:E10; "Navn"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad i arket for å finna namnet på dei av Joe sine gjestar som er 11 år gammal. Namnet Daniel vert returnert.

Viss du endrar verdien i celle C13 til ¬ę10¬Ľ, vil formelen =DHENT(A1:E10; "Namn"; A12:E13) returnera ein ugyldig argument-feil (Feil:502). Dette viser at fleire postar passar med det gjevne s√łkjekriteriet (b√•de Betty og Charles er 10 √•r gamle).

DPRODUKT (DPRODUCT på engelsk)

DPRODUCT calculates the product of all numeric values in the cells (fields) of the specified column, for all rows (database records) that match the specified search criteria. Blank cells or cells containing non-numeric characters are not included.

Returns 0 if no matches are found, or if there are no numeric values in the cells of the specified column for the matching records.

Syntaks

PRODUKT(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

The example database table giving information about the guests invited to Joe’s birthday party (described above) should occupy cells A1:E10. The content of cells A12:E12 should be identical to the header labels for the database table in cells A1:E1. Make sure that cells A13:E13 are blank, except for cell C13 which should contain ">0" (this search criterion is intended to match all records in the database table).

Insert the formula =DPRODUCT(A1:E10; "Age"; A12:E13) into an empty cell elsewhere in the sheet to calculate the product of the ages in years of Joe’s party guests. The value 279417600 is returned.

DSTDAV (DSTDEV på engelsk)

DSTDEV calculates the sample standard deviation based on the numeric values in the cells (fields) of the specified column, for all rows (database records) that match the specified search criteria. Non-numeric values are ignored.

Returns a #NUM! error if exactly one record matches the specified search criteria, or if there is only one numeric value in the cells of the specified column for the matching records.

Returns 0 if no matches are found, or if there are no numeric values in the cells of the specified column for the matching records.

Syntaks

DSTDAV(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

The example database table giving information about the guests invited to Joe’s birthday party (described above) should occupy cells A1:E10. The content of cells A12:E12 should be identical to the header labels for the database table in cells A1:E1. Make sure that cells A13:D13 are blank and that cell E13 contains ">0" (this search criterion is intended to match all records in the database table).

Insert the formula =DSTDEV(A1:E10; "Weight"; A12:E13) into an empty cell elsewhere in the sheet to calculate the sample standard deviation of the weights in kg of Joe’s party guests. The value 5.5 is returned.

DSTDAVP (DSTDEVP på engelsk)

DSTDEVP calculates the population standard deviation based on the numeric values in the cells (fields) of the specified column, for all rows (database records) that match the specified search criteria. Non-numeric values are ignored.

Returns a #NUM! error if no records match the specified search criteria, or if there are no numeric values in the cells of the specified column for the matching records.

Syntaks

DSTDAVP(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

The example database table giving information about the guests invited to Joe’s birthday party (described above) should occupy cells A1:E10. The content of cells A12:E12 should be identical to the header labels for the database table in cells A1:E1. Make sure that cells A13:D13 are blank and that cell E13 contains ">0" (this search criterion is intended to match all records in the database table).

Insert the formula =DSTDEVP(A1:E10; "Weight"; A12:E13) into an empty cell elsewhere in the sheet to calculate the population standard deviation of the weights in kg of Joe’s party guests. The value 5.18545 is returned.

DSUMMER (DSUM på engelsk)

DSUM calculates the sum of all numeric values in the cells (fields) of the specified column, for all rows (database records) that match the specified search criteria. Blank cells or cells containing non-numeric characters are not included.

Returns 0 if no matches are found, or if there are no numeric values in the cells of the specified column for the matching records.

Syntaks

DSUMMER(Database; Databasefelt; S√łkjekriteria)

Eksempel

The example database table giving information about the guests invited to Joe’s birthday party (described above) should occupy cells A1:E10. The content of cells A12:E12 should be identical to the header labels for the database table in cells A1:E1. Make sure that cells A13:E13 are blank, except for cell D13 which should contain ">0" (this search criterion is intended to match all records in the database table).

Insert the formula =DSUM(A1:E10; "Distance"; A12:E13) into an empty cell elsewhere in the sheet to find the total distance in meters that all of Joe’s party guests travel to school. The value 6000 is returned.

DTAL.PÅ (DCOUNT på engelsk)

DCOUNT counts the number of cells (fields) of the specified column that contain numeric values, for all rows (database records) that match the specified search criteria. However, if no column is specified, DCOUNT returns the count of all records that match the specified search criteria irrespective of their contents.

Syntaks

DTAL.P√Ö(Database; [Databasefelt]; S√łkjekriterium)

Eksempel

The example database table giving information about the guests invited to Joe’s birthday party (described above) should occupy cells A1:E10. The content of cells A12:E12 should be identical to the header labels for the database table in cells A1:E1. Make sure that cells A13:E13 are blank, except for cell D13 which should contain ">600" (this search criterion will match records in the database table that have a value greater than 600 in the Distance column).

Insert the formula =DCOUNT(A1:E10;; A12:E13) into an empty cell elsewhere in the sheet to calculate how many of Joe’s party guests travel further than 600 meters to school. The value 5 is returned.

The same result is obtained if you use the formula =DCOUNT(A1:E10; "Distance"; A12:E13), because all entries in the Distance column are numeric. However, if you use the formula =DCOUNT(A1:E10; "Name"; A12:E13), the value 0 is returned because all entries in the Name column are non-numeric.

DTAL.PÅA (DCOUNTA på engelsk)

DCOUNTA counts the number of cells (fields) of the specified column that are not blank, for all rows (database records) that match the specified search criteria. Blank cells of the specified column are not counted. However, if no column is specified, DCOUNTA returns the count of all records that match the specified search criteria irrespective of their contents.

Syntaks

DTAL.P√ÖA(Database; [Databasefelt]; S√łkjekriterium)

Eksempel

The example database table giving information about the guests invited to Joe’s birthday party (described above) should occupy cells A1:E10. The content of cells A12:E12 should be identical to the header labels for the database table in cells A1:E1. Make sure that cells A13:E13 are blank, except for cell D13 which should contain ">600" (this search criterion will match records in the database table that have a value greater than 600 in the Distance column).

Insert the formula =DCOUNTA(A1:E10;; A12:E13) into an empty cell elsewhere in the sheet to calculate how many of Joe’s party guests travel further than 600 meters to school. The value 5 is returned.

The same result is obtained if you use the formula =DCOUNTA(A1:E10; "Distance"; A12:E13) or the formula =DCOUNTA(A1:E10; "Name"; A12:E13). The latter case reflects that in contrast to DCOUNT, DCOUNTA counts both numeric and alphanumeric values in the column indicated by the DatabaseField argument.

DVARIANS (DVAR på engelsk)

DVAR calculates the sample variance based on the numeric values in the cells (fields) of the specified column, for all rows (database records) that match the specified search criteria. Non-numeric values are ignored.

Returns a #NUM! error if exactly one record matches the specified search criteria, or if there is only one numeric value in the cells of the specified column for the matching records.

Returns 0 if no matches are found, or if there are no numeric values in the cells of the specified column for the matching records.

Syntaks

DVARIANS(Database; Databasefelt; S√łkjekriteria)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DVARIANS(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle p√• ein annan stad p√• arket for √• finna pr√łvevariansen av dei avstandane i meter som kvar av Joe sine gjester har til skolen. Verdien 193125 vert returnert.

DVARIANSP (DVARP på engelsk)

DVARIANSP reknar ut populasjonsvariasjonen basert p√• talverdiane i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle radene (databasepostar) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Ikkje-numeriske verdiar vert ikkje tekne med.

Returnerer ein #TAL!-feil viss ingen postar passar med dei gjevne s√łkjekriteria eller viss det ikkje er numeriske verdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DVARIANSP(Database; Databasefelt; S√łkjekriteria)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DVARIANSP(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad på arket for å finna populasjonsvariansen av dei avstandane i meter som Joe sine gjester har til skolen. Verdien 171666,67 vert returnert.

GJENNOMSNITT (AVERAGE på engelsk)

DGJENNOMSNITT reknar ut medeltalet av talverdiane i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle rader (databasepostar) som passar med dei gjevne s√łkjekriteria. Verdiar som ikkje er tal i desse cellene vert ignorerte.

Returnerer ein #DIV/0!-feil viss ingen postar passar med dei gjevne s√łkjekriteria eller viss det ikkje er numeriske verdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DGJENNOMSNITT(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DGJENNOMSNITT(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle ein annan stad i arket for å rekna ut den gjennomsnittlege avstanden i meter Joe sine gjester har til skolen. Verdien 666,67 vert returnert.

MAKS (MAX på engelsk)

DMAKS reknar ut maksimumsverdien p√• tvers av celler (felt) i den gjevne kolonnen som inneheld talverdiar, i alle radene (databasepostar) som passar dei gjevne s√łkjekriteria. Tomme celler eller celler som inneheld teikn som ikkje er tal, vert ikkje rekna med.

Returnerer 0 viss det ikkje vert funne treff, eller viss det ikkje finst talverdiar som ikkje er null, i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DMAKS(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Kontroller at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DMAKS(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad på arket for å finna maksimumsavstanden i meter som kvar av Joe sine gjester har til skolen. Verdien 1200 vert returnert.

MIN

DMIN reknar ut minimumsverdien p√• tvers av celler (felt) i den gjevne kolonnen som inneheld talverdiar, i alle radene (databasepostar) som passar dei gjevne s√łkjekriteria. Tomme celler eller celler som inneheld teikn som ikkje er tal, vert ikkje rekna med.

Returnerer 0 viss det ikkje vert funne treff, eller viss det ikkje finst talverdiar som ikkje er null, i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DMIN(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DMIN(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad i arket for å finna minimumsavstanden i meter som kvar av Joe sine gjester har til skolen. Verdien 150 vert returnert.

St√łtt oss!