Databasefunksjonar

Oversyn

Dei tolv funksjonane i kategorien database hjelper deg med å analysera ein enkel database som opptar eit rektangulært reknearkområde som inneheld kolonnar og rader, med dataa organisert med ei rad for kvar post. Overskriftscella for kvar kolonne viser namnet på kolonnen, og dette namnet viser normalt innhaldet i kvar celle i denne kolonnen.

Funksjonane i kategorien database har tre argument, nemleg:

 1. Database. Celleområdet i databasen.

 2. Databasefelt. Kolonnen som inneheld dataa som skal brukast i utrekningane.

 3. S√łkjekriteria. Eit s√¶rskild celleomr√•de i reknearket som inneheld s√łkjekriteria.

Desse argumenta er nærare forklarte nedanfor.

Alle funksjonar har same disposisjonskonsept for drift. Det f√łrste logiske steget er √• bruka dei gjevne S√łkjekriteria til √• identifisera delmengda med postar i Database som skal brukast i dei f√łlgjande utrekningane. Det andre steget er √• trekkja ut dataverdiane og utf√łra utrekningane knytte til den spesifikke funksjonen (gjennomsnitt, sum, produkt og s√• vidare). Verdiane som vert handsama er verdiane i kolonnen Databasefelt for dei valde postane.

note

Calc handsamar datoar og logiske verdiar (SANN og USANN) som talverdiar ved utrekningar med desse funksjonane.


Databasefunksjonsargument

Dei f√łlgjande argumentdefinisjonane gjeld alle funksjonane i kategorien database:

 1. Databaseargument

  Database spesifiserer celleomr√•det som er opptatt av databasetabellen. Den f√łrste rada i omr√•det inneheld feltnamn og dei neste radene er postar med tilsvarande feltverdiar.

  Ein m√•te √• definera eit celleomr√•de er √• skriva inn referansen for cella √łvst til venstre, deretter eit kolon (:) og s√• referansen til cella nedst til h√łgre. For eksempel ¬ęA1:E10¬Ľ.

  Du kan ogs√• spesifisera argumentet Database ved √• gje vidare namnet p√• eit namngjeve omr√•de eller eit databaseomr√•de. Brukar du eit meiningsfylt namn p√• celleomr√•det, kan dette gjera det enklare √• forst√• kva det inneheld og √• lesa dokumentet. Dersom namnet ikkje h√łver med eit definert omr√•de, vil Calc returnera ein #NAMN-feil.

  Andre feil som kan rapporterast som resultat av eit ugyldig Database-argument er #VERDI! og Feil:504 (feil i parameterlista).

 2. Databasefelt-argument

  Databasefelt gjev kolonnen som funksjonen vil bruka til utrekningane etter at s√łkjekriteria er brukte og dataradene er valde. Argumentet er ikkje relatert til s√łkjekriteria.

  Gjev Databasefelt-argumenta på ein av desse måtane:

  • Ved √• skriva ein referanse til ei overskriftscelle i Database-omr√•det. Viss cella har f√•tt eit meiningsfylt namn i omr√•det eller i databaseomr√•det, kan du ogs√• bruka dette. Viss namnet ikkje h√łver til namnet p√• eit definert omr√•de, rapporterer Calc ein #NAMN?-feil. Viss namnet er gyldig men ikkje svarar til berre √©i celle, vert FEIL:504 (feil i parameterlista) returnert.

  • Ved √• skriva inn eit tal for √• spesifisera kolonnen i Database-omr√•det, som byrjar med 1. Viss for eksempel Database fyller celleomr√•det D6:H123, skriv du inn 3 for √• indikera overskriftscella F6. Calc ventar ein heiltallsverdi som ligg mellom 1 og talet p√• kolonnar som er definerte i Database, og ignorerer eventuelle siffer etter eit desimalteikn. Viss verdien er mindre enn 1, rapporterer Calc Feil:504 (feil i parameterliste). Viss verdien er st√łrre enn talet p√• kolonnar i Database, vil Calc rapportere Calc ein #VERDI!-feil.

  • Ved √• skrive inn namnet p√• kolonneoverskrifta ordrett fr√• den f√łrste rada i Database-omr√•det og setja hermeteikn rundt overskriftsnamnet. For eksempel "Avstand til skole". Viss strengen ikkje er i samsvar med kolonneoverskriftene i Database-omr√•det, rapporterer Calc Feil:504 (feil i parameterlista). Du kan ogs√• gjeva ein referanse til ei vilk√•rleg celle (ikkje innf√łre omr√•da Database og SearchCriteria) som inneheld den n√łdvendige strengen.

  Argumentet Databasefelt er valfritt ved funksjonane DTAL.P√Ö og DTAL.P√ÖA, men er n√łdvendig ved dei andre ti databasefunksjonane.

 3. S√łkjekriterium-argumentet

  S√łkjekriterium spesifiserer celleomr√•det som inneheld s√łkjekriteria. P√• same m√•ten som for Database, er den f√łrste rada ogs√• eit feltnamn og dei neste radene er vilk√•r for dei relaterte felta. Omr√•da Database og S√łkjekriterium treng ikkje liggja inntil kvarandre eller p√• det same arket.

  √ČIn m√•te √• definera celleomr√•det p√•, er √• skriva inn cellereferansen for cella √łvst til venstre, deretter eit kolon (:) og s√• cellereferansen for cella nedst til h√łgre. For eksempel A13:B14. Celleomr√•det kan ogs√• spesifiserast ved √• senda namnet p√• eit definert namngjeve omr√•de eller eit databaseomr√•de. Viss namnet ikkje samsvarar med namnet p√• eit definert omr√•de, rapporterer Calc feilen #NAMN?.

  Feil:504 (feil i parameterlista) kan ogs√• vera eit resultat av eit ugyldig S√łkjekriterium-argument .

  Innhaldet i omr√•det S√łkjekriterium vert forklart meir detaljert i det neste avsnittet.

Definera s√łkjekriteria

Talet p√• kolonnar som S√łkjekriterium-omr√•det brukar, treng ikkje vera det same som breidda p√• Database-omr√•det. Alle overskrifter som vert viste i den f√łrste rada med S√łkjekriterium m√• vera identiske med overskrifter i den f√łrste rada med Database. Ikkje alle overskriftene i Database treng visast i den f√łrste rada med S√łkjekriterium, medan ei overskrift i Database kan verta vist fleire gonger i den f√łrste rada av S√łkjekriterium.

S√łkjekriteria vert skrivne inn i cellene i den andre rada og dei etterf√łlgjande radene i omr√•det S√łkjekriterium, under rada som inneheld overskrifter. Tomme celler i omr√•det S√łkjekriterium vert ignorerte.

Lag kriteria i cellene i omr√•det S√łkjekriterium ved hjelp av samanlikningsoperatorane <, <=, =, <>, >= og >. Viss ei celle ikkje er tom og ikkje byrjar med ein samanlikningsoperator, g√•r programmet ut fr√• at cella byrjar med =.

Viss du skriv fleire s√łkjekriterium i √©i rad, vert dei kopla saman med OG. Skriv du fleire s√łkjekriterium i ulike rader, vert dei kopla saman med ELLER.

Du kan setja opp vilk√•r ved hjelp av jokerteikn viss bruk av jokerteikn er sl√•tt p√• i Tillat jokerteikn i formlar i dialogvindauget ‚Üí LibreOffice Calc ‚Üí Rekn ut. Viss det er viktig √• vera interoperativ med Microsoft, b√łr denne innstillinga vera sl√•tt p√•.

Også meir kraftfulle uttrykk kan setjast opp med regulære uttrykk, viss bruken av regulære uttrykk er slått på med Bruk regulære uttrykk i formlar i dialogvindauget → LibreOffice Calc → Rekn ut.

warning

N√•r du brukar funksjonar der eitt eller fleire argument er s√łkjekriterium som representerer eit regul√¶rt uttrykk, vert det f√łrst pr√łvd √• konvertera strengkriteria til tal. For eksempel vert ¬ę.0¬Ľ konvertert til 0.0 og s√• vidare. Viss dette g√•r bra, vil treffet ikkje vera eit vanleg uttrykk, men eit numerisk treff. N√•r du brukar eit spr√•k som ikkje brukar punktum som desimalskiljeteikn, som i norsk, vil konverteringa av regul√¶re uttrykk fungera. For √• tvinga evalueringa av det regul√¶re uttrykket i staden for eit numerisk uttrykk, bruk eit uttrykk som ikkje kan feiltolkast som numerisk, for eksempel ¬ę. [0]¬Ľ eller ¬ę". \ 0¬Ľ eller ¬ę(? I) .0¬Ľ.


Ei anna innstilling som p√•verkar korleis s√łkjekriteria vert handsama er valet S√łkjekriterium = og <> m√• gjelda heile celler i dialogvindauget ‚Üí LibreOffice Calc ‚Üí Rekn ut. Dette valet kontrollerer om s√łkjekriteria du gjev for databasefunksjonane m√• samsvara n√łyaktig med heile cella. N√•r det er viktig √• vera interoperabel med Microsoft Excel, b√łr dette alternativet vera sl√•tt p√•.

Eksempel på bruka av databasefunksjonar

Tabellen nedanfor inneheld eit eksempel p√• ein databasetabell som vert brukt til √• demonstrera korleis du brukar funksjonane i kategorien Database . Celleomr√•det A1:E10 inneheld fiktiv informasjon om gjestene som er invitert til Joe sin f√łdselsdagsfest. Denne informasjonen er gjeve for kvar gjest ‚Äď namn, skoleklasse, alder i √•r, avstand til skole i meter og vekt i kilo.

A

B

C

D

E

1

Namn

Klasse

Alder

Avstand

Vekt

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frank

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11


Dei f√łlgjande seks eksempla brukar databasetabellen ovanfor, kombinert med ulike s√łkjekriterieomr√•de.

Eksempel 1

A

B

C

D

E

12

Namn

Klasse

Alder

Avstand

Vegt

13

>600

14


Som i dette enkle eksempelet er det sume tider √łnskjeleg (men ikkje essensielt) √• leggja omr√•det med s√łkjekriteria direkte under databasetabellen med kolonnane i dei to omr√•da under kvarandre. Tomme oppf√łringar i s√łkjekriteria vert ignorerte. I eksempel-databasetabellen ovanfor og med dette s√łkjekriterieomr√•det, vert formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;;A12:E14) sett inn i ei tom celle p√• ein annan stad i arket for √• telja kor mange av Joe sine gjester som har meir enn 600 meter til skolen. Verdien 5 vert returnert i og med at Betty, Daniel, Eva, Harry og Irene vert talde.

Merk ogs√• at formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;;D12:D13) returnerer n√łyaktig den same verdien. Dette viser at s√łkjevilk√•rsomr√•det berre treng √• innehalda relevante kolonneoverskrifter.

Eksempel 2

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

Klasse

13

>7

2

14


I dette eksempelet inneheld s√łkjevilk√•rsomr√•det berre to overskrifter, og desse vert ikkje justerte loddrett med de tilsvarande overskriftene i eksempeldatabasetabellen. Sidan det er to forhold i same rada, er desse bundne saman med OG. Med eksempel-databasetabellen ovanfor og dette s√łkjevilk√•rsomr√•det set du inn formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;; B12:C13) i ei tom celle ein annan stad i arket for √• telja kor mange av gjestene til Joe som er i klasse 2 og st√łrre enn 7 √•r. Verdien 2 vert returnert (nemleg Eva og Irene).

Eksempel 3

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

13

9

14

10


I dette eksempelet inneheld s√łkjevilk√•rsomr√•det berre √©i overskrift. Sidan det er to vilk√•r i dei neste radene, er desse bundne saman med ELLER. Med eksempel-databasetabellen ovanfor og dette s√łkjevilk√•rsomr√•det set du inn formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;; B12:B14) i ei tom celle ein eller annan staden i arket for √• telja kor mange av Joe sine gjester som er anten 9 eller 10 √•r gamle. Verdien 4 vert returnert (nemleg Andy, Betty, Charles og Harry).

Eksempel 4

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

Alder

13

>=8

<=10

14


I dette eksempelet inneheld s√łkjekriterie-omr√•det to tilfelle av den same overskrifta. Sidan det er to vilk√•r i den same rada, vert desse bundne saman med OG. Med eksempel-databasetabellen ovanfor og dette s√łkjekriterie-omr√•det, set inn formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;;B12:C13) i ei tom celle ein annan stad p√• arket for √• telja kor mange av Joe sine gjestar som er mellom 8 og 10 √•r gamle (begge inkludert). Verdien er 6 (nemleg Andy, Betty, Charles, Eva, Harry og Irene).

Eksempel 5

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Namn

13

F*

14


Dette eksempelet viser bruk av jokerteikn. For at dette eksempelet skal verka slik det er meint, m√• du sl√• p√• jokerteikna i ‚Üí LibreOffice Calc ‚Üí Rekn ut.. Med eksempel-databasetabellen ovanfor og dette s√łkjekriterie-omr√•de set du inn formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;;A12:A13) i ei tom celle ein annan stad i arket for √• telja kor mange av Joe sine gjestar har namn som byrjar med bokstaven ¬ęF¬Ľ. Det vert returnert verdien 1 (nemleg Frank).

Eksempel 6

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Namn

13

[ABC].*

14


Dette eksempelet viser bruk av regul√¶re uttrykk. For at dette eksempelet skal verka slik det er meint, m√• du sl√• p√• jokerteikna i ‚Üí LibreOffice Calc ‚Üí Rekn ut.. Med eksempel-databasetabellen ovanfor og dette s√łkjekriterie-omr√•de set du inn formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10;;A12:A13) i ei tom celle ein annan stad i arket for √• telja kor mange av Joe sine gjestar har namn som byrjar med bokstaven ¬ęA¬Ľ, ¬ęB¬Ľ eller ¬ęC¬Ľ. Det vert returnert verdien 3 (nemleg Andy, Betty og Charles).

DHENT (DGET på engelsk)

DHENT returnerer innhaldet i cella (feltet) i den gjevne kolonnen, i den eine rada (databaseposten) som samsvarar med dei gjevne s√łkjekriteria.

Calc rapporter Err: 502 (ugyldig argument) viss det vert funne fleire treff, eller ein #VERDI!-feil (feil datatype) viss det ikkje vert funne treff. Det vert meld ei VERDI!-feilmelding også viss eitt treff vert funne, men den relevante cella er tom.

Syntaks

DHENT(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Kontroller at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle C13 som skal innehalda 11 (dette s√łkjekriteriet samsvarar med postar i databasetabellen som har verdien 11 i Kolonnen Alder ).

Set inn formelen =DHENT(A1:E10; "Namn"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad i arket for å finna namnet på dei av Joe sine gjestar som er 11 år gammal. Namnet Daniel vert returnert.

Viss du endrar verdien i celle C13 til ¬ę10¬Ľ, vil formelen =DHENT(A1:E10; "Namn"; A12:E13) returnera ein ugyldig argument-feil (Feil:502). Dette viser at fleire postar passar med det gjevne s√łkjekriteriet (b√•de Betty og Charles er 10 √•r gamle).

DMAKS (DMAX på engelsk)

DMAKS reknar ut maksimumsverdien p√• tvers av celler (felt) i den gjevne kolonnen som inneheld talverdiar, i alle radene (databasepostar) som passar dei gjevne s√łkjekriteria. Tomme celler eller celler som inneheld teikn som ikkje er tal, vert ikkje rekna med.

Returnerer 0 viss det ikkje vert funne treff, eller viss det ikkje finst talverdiar som ikkje er null, i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DMAKS(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Kontroller at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DMAKS(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad på arket for å finna maksimumsavstanden i meter som kvar av Joe sine gjester har til skolen. Verdien 1200 vert returnert.

DMIN (DMIN på engelsk)

DMIN reknar ut minimumsverdien p√• tvers av celler (felt) i den gjevne kolonnen som inneheld talverdiar, i alle radene (databasepostar) som passar dei gjevne s√łkjekriteria. Tomme celler eller celler som inneheld teikn som ikkje er tal, vert ikkje rekna med.

Returnerer 0 viss det ikkje vert funne treff, eller viss det ikkje finst talverdiar som ikkje er null, i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DMIN(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DMIN(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad i arket for å finna minimumsavstanden i meter som kvar av Joe sine gjester har til skolen. Verdien 150 vert returnert.

DPRODUKT (DPRODUCT på engelsk)

DPRODUKT reknar ut produktet av alle talverdiar i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle rader (databasepostar) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Tomme celler eller celler som inneheld teikn som ikkje er tal, vert ikkje rekna med.

Returnerer 0 viss det ikkje vert funne treff, eller viss det ikkje finst talverdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

PRODUKT(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set formelen =DPRODUKT(A1:E10; "Alder"; A12:E13) inn i ei tom celle ein annan stad i arket for å rekna ut produktet av aldrane i år på Joe sine gjester. Verdien 279417600 vert returnert.

DSTDAV (DSTDEV på engelsk)

DSTDAV reknar ut standardavviket for pr√łva basert p√• talverdiane i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle radene (databasepostar) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Ikkje-numeriske verdiar vert ikkje tekne med.

Returnerer ein #TAL!-feil viss n√łyaktig √©in post passar med dei gjevne s√łkjekriteria eller viss det berre er √©in numeriske verdi i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Returnerer 0 viss det ikkje finst treff eller viss det ikkje finst talverdiar i cellene i den gjevne kolonnen for de samsvarande postane.

Syntaks

DSTDAV(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle E13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DSTDAV (A1:E10; "Vekt"; A12:E13) i ei tom celle ein annan stad på arket for å rekna ut standardavviket for vektene av Joe sine gjester. Verdien 5,5 vert returnert.

DSTDAVP (DSTDEVP på engelsk)

DSTDAVP reknar ut standardavviket for populasjonen basert p√• talverdiane i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle radene (databasepostar) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Ikkje-numeriske verdiar vert ikkje tekne med.

Returnerer ein #TAL!-feil viss ingen postar passar med dei gjevne s√łkjekriteria eller viss det ikkje er numeriske verdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DSTDAVP(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle E13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DSTDAVP (A1:E10; "Vekt"; A12:E13) i ei tom celle ein annan stad på arket for å rekna ut standardavviket for populasjonen for vektene i kg for Joe sine gjester. Verdien 5,18545 vert returnert.

DSUMMER (DSUM på engelsk)

DSUMMER reknar ut summen av alle talverdiar i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle rader (databasepostar) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Tomme celler eller celler som inneheld teikn som ikkje er tal, vert ikkje rekna med.

Returnerer 0 viss det ikkje finst treff eller viss det ikkje finst talverdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DSUMMER(Database; Databasefelt; S√łkjekriteria)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DSUMMER(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad på arket for å finna den totale avstanden i meter som alle Joe sine gjestar har til skolen. Verdien 6000 vert returnert.

DTAL.PÅ (DCOUNT på engelsk)

DTAL.P√Ö tel kor mange celler (felt) som inneheld dei gjevne kolonnane som inneheld talverdiar for alle radene (datapostane) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Viss det ikkje er gjeve nokre kolonnar, vil DTAL.P√Ö returnera kor mange postar som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra, uavhengig av innhaldet.

Syntaks

DTAL.P√Ö(Database; [Databasefelt]; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Kontroller at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle C13 som skal innehalda ¬ę>600¬Ľ (dette s√łkjekriteriet samsvarar med postar i databasetabellen som har ein verdi st√łrre enn 600 i kolonnen Avstand ).

Set inn formelen =DTAL.PÅ(A1:E10;; A12:E13) i ei tom celle ein annan stad i arket for å rekna ut kor mange av gjestane ved Joe sin fest som har meir enn 600 meter til skolen. Verdien 5 vert returnert.

Du f√•r det same resultatet viss du brukar formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10; "Avstand"; A12:E13), fordi alle oppf√łringane i kolonnen ¬ęAvstand¬Ľ er tal. Brukar du formelen =DTAL.P√Ö(A1:E10; "Namn"; A12:E13),vert verdien 0 returnert fordi oppf√łringane i kolonnen ¬ęNamn¬Ľ ikkje er tal.

DTAL.PÅA (DCOUNTA på engelsk)

DTAL.P√ÖA tel kor mange celler (felt) i den gjevne kolonnen som ikkje er tomme for alle radene (datapostane) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Tomme celler i den gjevne kolonnen vert ikkje talde. Viss det ikkje er gjeve ei kolonne, vil DTAL.P√ÖA returnera kor mange postar som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ret, uavhengig av innhaldet.

Syntaks

DTAL.P√ÖA(Database; [Databasefelt]; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Kontroller at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle C13 som skal innehalda ¬ę>600¬Ľ (dette s√łkjekriteriet samsvarar med postar i databasetabellen som har ein verdi st√łrre enn 600 i kolonnen ¬ęAvstand¬Ľ ).

Set inn formelen =DTAL.PÅ(A1:E10;; A12:E13) i ei tom celle ein annan stad i arket for å rekna ut kor mange av gjestane ved Joe sin fest som har meir enn 600 meter til skolen. Verdien 5 vert returnert.

Du får det same resultatet om du brukar formelen =DTAL.PÅ(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) eller formelen =DTAL.PÅ(A1:E10; "Namn"; A12:E13). Det siste tilfellet speglar at I motsetnad til DTAL.PÅ tel DTAL.PÅA både numeriske og alfanumeriske verdiar i kolonnen gjeve av argumentet DatabaseField.

DVARIANS (DVAR på engelsk)

DVARIANS reknar ut pr√łvevariasjonen basert p√• talverdiane i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle radene (databasepostar) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Ikkje-numeriske verdiar vert ikkje tekne med.

Returnerer ein #TAL!-feil viss n√łyaktig √©in post passar med dei gjevne s√łkjekriteria eller viss det berre er √©in numeriske verdi i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Returnerer 0 viss det ikkje finst treff eller viss det ikkje finst talverdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DVARIANS(Database; Databasefelt; S√łkjekriteria)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DVARIANS(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle p√• ein annan stad p√• arket for √• finna pr√łvevariansen av dei avstandane i meter som kvar av Joe sine gjester har til skolen. Verdien 193125 vert returnert.

DVARIANSP (DVARP på engelsk)

DVARIANSP reknar ut populasjonsvariasjonen basert p√• talverdiane i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle radene (databasepostar) som oppfyller dei gjevne s√łkjevilk√•ra. Ikkje-numeriske verdiar vert ikkje tekne med.

Returnerer ein #TAL!-feil viss ingen postar passar med dei gjevne s√łkjekriteria eller viss det ikkje er numeriske verdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DVARIANSP(Database; Databasefelt; S√łkjekriteria)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DVARIANSP(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle på ein annan stad på arket for å finna populasjonsvariansen av dei avstandane i meter som Joe sine gjester har til skolen. Verdien 171666,67 vert returnert.

GJENNOMSNITT (AVERAGE på engelsk)

DGJENNOMSNITT reknar ut medeltalet av talverdiane i cellene (felta) i den gjevne kolonnen, for alle rader (databasepostar) som passar med dei gjevne s√łkjekriteria. Verdiar som ikkje er tal i desse cellene vert ignorerte.

Returnerer ein #DIV/0!-feil viss ingen postar passar med dei gjevne s√łkjekriteria eller viss det ikkje er numeriske verdiar i cellene i den gjevne kolonnen for dei samsvarande postane.

Syntaks

DGJENNOMSNITT(Database; Databasefelt; S√łkjekriterium)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen som gjev informasjon om gjestane som er inviterte til Joe sin f√łdselsdagsfest (omtalt ovanfor), b√łr oppta cellene A1:E10. Innhaldet i cellene A12:E12 m√• vera identisk med overskriftsetikettane for databasetabellen i cellene A1:E1. Sj√• etter at cellene A13:E13 er tomme, bortsett fr√• celle D13 som skal innehalda ¬ę>0¬Ľ (dette s√łkjekriteriet er meint √• samsvara med alle postane i databasetabellen).

Set inn formelen =DGJENNOMSNITT(A1:E10; "Avstand"; A12:E13) i ei tom celle ein annan stad i arket for å rekna ut den gjennomsnittlege avstanden i meter Joe sine gjester har til skolen. Verdien 666,67 vert returnert.

St√łtt oss!