Fyll seriar

Lagar automatisk seriar med dei innstillingane gjort i dette dialogvindauget. Bestemmer retning, steg, tidseining og serietype.

note

Før du kan fylla ut ein serie, må du markera celleområdet som skal fyllast ut.


For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Fyll celler → Fyll seriar.


For å gjera ein serie ferdig automatisk ved hjelp av reglane for gjetta fullføring, opnar du dialogvindauget Fyll serie og vel Fyll ut automatisk.

Retning

Bestemmer retninga for serieutfyllinga.

Ned

Lagar ein serie som går nedover i det valde celleområdet i kolonnen ved å bruka den valde stegverdien og sluttverdien.

Høgre

Lagar ein serie som går frå venstre til høgre i det valde celleområdet ved å bruka den valde stegverdien og sluttverdien.

Opp

Lagar ein serie som går oppover i det valde celleområdet i kolonnen ved å bruka den valde stegverdien og sluttverdien.

Venstre

Lagar ein serie som går frå høgre til venstre i det valde celleområdet ved å bruka dei valde stegverdiane og sluttverdien.

Serietype

Bestemmer serietype. Du kan velja mellom lineær, aukande, dato og autofyll.

Lineær

Lagar ei lineær talrekkje ved å bruka den valde stegverdien og sluttverdien.

Vekst

Lagar ei vekstrekkje ved å bruka den valde stegverdien og sluttverdien.

Dato

Lagar ei datorekkje ved å bruka den valde stegverdien og sluttdatoen.

Autoutfylling

Lagar ein serie direkte i arket. Funksjonen autofyll tek omsyn til tilpassa lister. Skriv du for eksempel inn januar i den første cella, vert serien fullført ved å bruka lista som er definert i → LibreOffice Calc → Sorteringslister.

Automatisk utfylling prøver å fullføre ein serie ved å bruka eit definert mønster. Serien 1,3,5 vert automatisk fullført med 7,9,11,13 og så vidare. Seriar med dato og tid vert fullførte på same måten, for eksempel vert det etter 01.01.99 og 15.01.99 brukt eit intervall på 14 dagar.

Fylle inn data automatisk basert på naboceller

Tidseining

I dette området kan du velja den tidseininga som passar. Dette området er berre aktivt viss innstillinga for Dato er vald i området for Serietype.

Dag

Bruk dato-rekkjetypen og denne funksjonen til å laga ei rekkje med alle sju dagane i veka. Eininga for Auke er dag.

Vekedag

Bruk dato-rekkjetypen og denne funksjonen til å laga ei rekkje med berre dei fem verkedagane i veka. Eininga for Auke er dag.

Månad

Bruk dato-rekkjetypen og denne funksjonen til å laga ei rekkje der eininga for Auke er månad.

År

Bruk dato-rekkjetypen og denne funkjsonen til å laga ei rekkje der eininga for Auke er år.

Startverdi

Skriv inn ein startverdi for rekkja. Bruk tal, datoar eller klokkeslett.

Sluttverdi

Skriv inn ein sluttverdi for rekkja. Bruk tal, datoar eller klokkeslett.

Stegverdi

Uttrykket «steg» er kor mykje ein gjeven verdi skal aukast med. Bestemmer verdien som den valde serietypen skal aukast med for kvart steg. Du kan skriva inn ein stegverdi berre når ein av serietypane lineær, vekst eller dato er vald.

Støtt oss!