UNO-objekt, -funksjonar og -tenester

Funksjonar, objekt og tenester i UNO (Unified Network Objects = felles nettverksobjekt).

BasicLibraries-objektet

CreateUnoStruct-funksjonen

Creates an instance of a Uno structure type.

CreateUnoService-funksjonen

Instansierer ein UNO-service med ProcessServiceManager.

CreateUnoDialog-funksjonen

Lagar eit Basic Uno-objekt som representer ein Uno-dialogkontroll under k√łyring av Basic.

CreateUnoListener-funksjonen

Lagar ein lyttarinstans

CreateUnoValue-funksjonen

Returnerer eit objekt som inneheld ein n√łyaktig innskrive verdi som refererer til typesystemet Uno.

CreateObject-funksjonen

Lagar eit UNO-objekt. Kan i Windows også laga OLE-objekt.

Denne metoden lagar f√łrekomstar av typen som vert sendt som parameter.

EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer SANN viss dei to spesifiserte UNO-objekta er av same UNO obkjektf√łrekomst.

CreateUnoService-funksjonen

Instansierer ein UNO-service med ProcessServiceManager.

DialogLibraries-objektet

GetDefaultContext-funksjonen

Returnerer standardsamanhengen for prosesstenestefabrikken viss denne finst, elles ein nullreferanse.

GetProcessServiceManager-funksjonen

Returnerer ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope-spesifikator

For å administrera personlege eller delte behaldarar (LibreOffice-makroar eller Mine makroar) inne frå eit dokument, brukar du funksjonen GlobalScope.

HasUnoInterfaces-funksjonen

Unders√łker om eit Basic Uno-objekt har st√łtte for bestemte Uno-grensesnitt.

IsUnoStruct-funksjonen

Returnerer SANN viss det gjevne objektet er ein Uno-stuct.

Objektet StarDesktop

Objektet StarDesktop representerer programmet LibreOffice. Nokre rutinar eller brukargrensesnitt-objekt, som det gjeldande vindauget, kan nåast via StarDesktop.

ThisComponent-objektet

Adresserer den aktive komponenten som eigenskapane kan lesast og setjast for og som metodane kan kallast opp for. ThisComponent vert brukt i Basic der det representerer det gjeldande dokumentet. Kva eigenskapar og metodar som er tilgjengelege gjennom ThisComponent er avhengige av dokumenttypen.

note

LibreOffice inneheld eit API (Application Programming Interface) som kan brukast for å styra ulike komponentar i LibreOffice ved hjelp av ulike programmeringsspråk og LibreOffice SDK (Software Development Kit). Du kan finna meir (på engelsk) om API og SDK i LibreOffice på https://api.libreoffice.org.


St√łtt oss!