Eksklusive VBA-funksjonar og uttrykk

LibreOffice Basic legg til dette funksjonssettet nÄr stÞtte for VBA vert slÄtt pÄ.

Desse eksklusive VBA-funksjonane vert slÄtt pÄ nÄr Option VBASupport 1 er sett inn framfÞre den fÞrste makroen i ein LibreOffice Basic-modul.

VBA-uttrykk

Option ClassModule-uttrykket

Viser at modulen er ein klassemodul som inneheld medlemmar, eigenskapar, prosedyrar og funksjonar.

Option VBASupport-uttrykket

Gjer at LibreOffice Basic vil stĂžtte nokre VBA-uttrykk, funksjonar og objekt.

Enum-uttrykk [VBA]

Definer opplistingar eller ikkje-UNO konstante-grupper. Ei opplisting er ei verdiliste som lettar programmeringa og gjer gjennomgang av kodelogikken enklare.

Tekstfunksjonar

AscW-funksjon) [VBA]

Returnerer Unicodeverdien for det fĂžrste teiknet i eit strenguttrykk.

ChrW-funksjonen [VBA]

Returnerer Unicodeteiknet som hĂžyrer til den oppgjevne teiknkoden.

InStrRev-funksjonen [VBA]

Returnerer plasseringa av ein streng inne i ein annan streng, rekna frÄ hÞgre side av strengen.

StrReverse-funksjonen [VBA]

Returnerer strengen med omvendt rekkjefÞlgje pÄ teikna.

StrConv-funksjonen

Konverter ein streng som spesifisert med ein konverteringstype.

Finansielle funksjonar

DDB-funksjonen [VBA]

Reknar ut avskrivinga av ein verdigjenstand for ein bestemt periode ved hjelp av aritmetisk-degressiv avskriving.

FV-funksjonen [VBA]

Returnerer sluttverdien av ei investering ut frÄ ei periodisk, konstant betaling og ein fast rentesats (sluttverdi).

IPmt-funksjonen [VBA]

Reknar ut den periodiske avskrivinga pÄ ei investering med jamleg betaling og fast rentesats.

IRR-funksjonen [VBA]

Reknar ut den interne renta for ei investering.

MIRR-funksjonen [VBA]

Reknar ut den endra interne avkastingsraten for ei rekkje investeringar.

NPer-funksjonen [VBA]

Returnerer talet pÄ periodar for ei investering eller eit lÄn.

NPV-funksjonen [VBA]

Reknar ut noverdien av ei investering ut frÄ ein bestemt diskontosats og ein serie med innskot og tilbaketrekkingar.

Pmt-funksjonen [VBA]

Reknar ut dei konstante periodiske betalingane for eit lÄn eller ei investering.

PPmt-funksjonen [VBA]

Returnerer betalingssummen til oppdragsgjevaren for ein gjeven periode ut frÄ ei periodisk, konstant betaling og ein fast rentesats.

PV-funksjonen [VBA]

Returnerer noverdien av ei investering ut frÄ ein serie faste betalingar.

Rate-funksjonen [VBA]

Returnerer rentesatsen for eit lÄn eller eit innskot.

SLN-funksjonen [VBA]

Returnerer den lineÊre avskrivinga pÄ ein verdigjenstand over ein periode. Storleiken pÄ avskrivinga er fast i avskrivingsperioden.

SYD-funksjonen [VBA]

Returnerer den aritmetisk minkande avskrivingsrenta.

Dato- og klokkeslettfunksjonar

FormatDateTime-funksjonen [VBA]

Brukar eit dato- og/eller klokkeslettformat pÄ eit datouttrykk og returnerer resultatet som ein streng.

MonthName-funksjonen [VBA]

Funksjonen MonthName returnerer det lokale mÄnadsnamnet for det gjevne mÄnadsnummeret.

WeekdayName-funksjonen [VBA]

Funksjonen WeekdayName returnerer namnet pÄ den oppgjevne vekedagen.

I/O-funksjonar

Input-funksjonen [VBA]

Returnerer den opne straumen frÄ inndata eller ei binÊrfil (streng).

Matematiske funksjonar

Round-funksjonen [VBA]

Avrundar ein talverdi til eit gjeve tal pÄ desimalar.

FormatNumber [VBA]

Returnerer ein streng med ei talformatering brukt pÄ eit numerisk uttrykk.

Partition-funksjonen [VBA]

Returnerer ein streng som viser kvar eit tal finst innfÞre ein utrekna serie av omrÄde.

Objekteigenskapar og -metodar

Err Object [VBA]

Bruk VBA-objektet Err for Ă„ heva eller handsama kĂžyretidsfeil.

StĂžtt oss!