Replace-funksjonen

Erstattar ein streng med ein annan.

Syntaks:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Når du har bruk for å senda færre parameterar, brukar du nøkkelordargument. Viss du sender verdiar for færre parameterar etter posisjon, må du setja inn verdiar for alle parametera før dei, valfritt eller ikkje. Dette sikrar at verdiane kjem på rett plass. Sender du parametera etter namn – ved hjelp av nøkkelordargument – kan du sløyfa alle andre mellomliggjande argument.

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Uttrykk: Eitkvart strenguttrykk som du vil endra.

Finn: Eitkvart strenguttrykk det skal søkjast etter.

erstatt: Eitkvart strenguttrykk som skal erstatta den funne søkjestrengen.

Start: Valfritt taluttrykk som viser kvar teiknet er plassert når søkinga byrjar og også byrjinga på understrengen som skal returnerast.

Tal_på Valfritt høgste tal på erstatningar som skal gjerast. Er talet sett til -1, vert alle moglege erstatningar utførte.

samanlikn: Valfritt logisk uttrykk som definerer samalikningstypen. Verdien kan vera Sann eller Usann. Standardverdien Sann gjer at tekstsamanlikningane ikkje skil mellom store og små bokstavar. Verdien Usann fører til at samanlikninga skil mellom store og små bokstavar. Du kan bruka 0 i staden forUsann og 1 i staden for Sann.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    msgbox replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False) ' returnerer "aB$cnnbnn"
    REM betyr at "b" skal bytast ut, men
    REM * men berre når liten bokstav (compare=False), difor den andre førekomsten av "b"
    REM * berre den første (skil mellom store og små bokstavar) førekomsten (Tal_på = 1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM returnerar D*FGHI fordi søket byrjar i posisjon 4, som også er byrjinga på den returnerte strengen.
    MsgBox Replace("aBbcnnbnn", "b", "$£", compare:=False) ' returnerer "aB$£cnn$£nn"
    REM Erstatt alle (Tal_pål = -1) "b" med "$£", skil mellom små og store bokstaver (compare=False) frå første bokstav (start=1)
  

Støtt oss!