Replace-funksjonen

Erstattar ein streng med ein annan.

Syntaks:

Replace (Text As String, SearchStr As String, ReplStr As String [, Start As Long [, Count as Long [, Compare As Boolean]]]

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Tekst: Strenguttrykket som skal endrast.

søkjetekst: Eitkvart strenguttrykk det skal søkjast etter.

erstatt: Eitkvart strenguttrykk som skal erstatta den funne strengen.

Start: Taluttrykk som indikerer kvar teiknet er plassert når søkinga byrjar og også byrjinga på understrengen som skal returnerast.

tal på: Det høgste talet på kor mange gonger ERSTATT skal utførast.

samanlikn: Valfritt boolsk uttrykk som definerer samanlikningstype. Verdien kan vera SANN eller USANN. Standardverdien SANN gjer at tekstsamanlikningane ikkje skil mellom store og små bokstavar. Verdien USANN fører til at samanlikninga skil mellom store og små bokstavar. Du kan bruka 0 i staden for USANN og 1 i staden for SANN.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    msgbox replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, FALSE)'returnerer "aB$cnnbnn"
    REM betyr at "b" skal bytast ut, men
    REM * men berre som liten bokstav (parameter 6) difor den andre førekomsten av "b"
    REM * berre den første (skil mellom store og små bokstavar) førekomst (parameter 5)
    msgbox replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM returnerar D*FGHI fordi søket byrjar i posisjon 4, som også er byrjinga på den returnerte strengen.
  

Støtt oss!