Property-uttrykket

Ein eigenskap (property), også kalla felt eller attributt, karakteriserer eit gjeve objekt eller ein opplysning. Eigenskapar kan brukast til å kontrollera tilgangen til data. Det er vanleg å ta med instruksjonar når eigenskapane vert sette eller lesne. Kodane kan vera alt frå enkle tildelingar til komplekse innhaldsavhengige rutinar. Bruk av Get, Let eller Set tvingar konsistensen for eigenskapen når det er nødvendig.

warning

Dette uttrykket krev at Option Compatible vert sett framføre programkoden i ein modul.


Syntaks:

Diagram over uttrykket Property Get


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

Diagram over uttrykket Property Set


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Parametrar:

namn: Namnet på eigenskapen.

argument: Verdi som skal overførast til rutinen Property.

note

Property brukar ofte eitt enkelt argument. Fleire argument kan likevel brukast samstundes.


argumentfragment

argumentfragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametrar

Optional: Argumentet er ikkje obligatorisk.

ByRef: Argumentet vert overført ved referanse. ByRef er standard.

ByVal: Argumentet vert overført ved verdi. Verdien kan endrast av den oppkalla rutinen.

char: Typedeklareringsteikn.

typename: Primitivt datatypenamn. Også bibliotek eller moduldefinerte typar kan spesifiserast.

= expression: Oppgjev ein standardverdi for argumentet som samsvarar med den deklarerte typen. Optional er nødvendig for kvart argument som er ein standardverdi.

ParamArray: Bruk ParamArray når talet på parametrar ikkje er fastsett. Eit typiske scenario er ein brukardefinert funksjon i Calc. Bruken av ParamArray må avgrensast til det siste argumentet i ein rutine.

tip

Bruk av ParamArray eller = expression krev at Option Compatible er sett inn i ein modul framføre programkoden som skal utførast.


warning

Når du brukar Option VBASupport 1, vert argumenta Optional brukte utan standardverdi (= expression) initialiserte ut frå datatypen, bortsett frå Variant.


typenamn-fragment

fragment av primitive datatypar


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
teikn-fragment

typedeklareringsteikn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Eksempel


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' viser "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

Når eigenskapen Let eller Set manglar, hjelper Get til med å verna informasjon som ikkje må endrast av ein annan modul ved eit uhell.   Option Compatible
   Public Property Get PathDelimiter As String ' Skriveverna variabel
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux eller macOS
       Case Else : Error 423 ' Eigenskap eller metode ikkje definert: PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' skriveverna PathDelimiter
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "a sentence" ' gjer ingenting
   End Sub
   
note

Bruk Let eller Set når du handsamar UNO-tenester eller klasseobjekt:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Støtt oss!