New-operatoren

Bruk operatoren New for å instansiere objekt av brukardefinerte typar, såvel som Uno-tenester, strukturar og opplistingar.

Syntaks:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Operatoren New kan brukast anten under deklareringa av variablar eller i ei tildelings-handling.


Eksempel:

Det neste eksempelet brukar operatoren New til å laga ein førekomst av Uno-strukturen PropertyValue.


  ' Instantiering av objektet under variabel-deklarasjonen
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' Det same kan gjerast med ei tildeling
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Operatøren New er valfri viss Option Compatible er spesifisert.


Eksempelet nedanfor lagar ein ny type Student og instantierer eit objekt av denne typen:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Støtt oss!