Is-operatoren

Testar om to Basic-variablar refererer til den same objektførekomsten.

Syntaks:

result = oObj1 Is oObj2

Viss oObj1 og oObj2 er referansar til den same ofbjektførekomsten, vert resultatet Sann.

Eksempel:

Eksempelet nedanfor definerer først ein ny type Student. Oppkall av TestObjects lagar objektet oStudent1, som eit nytt objekt av denne typen.

Tildelinga oStudent2 = oStudent1 kopierer faktisk referansen til det same objektet. Difor er resultatet av å bruka operatoren Is Sann.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Eksempelet nedanfor returnerer Usann fordi oStudent1 og oStudent2 er referansar til to ulike objektførekomstar som kvar for seg er laga med operatoren New.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Støtt oss!