Is-operatoren

Testar om to Basic-variablar refererer til den same objektførekomsten.

Syntaks:

result = oObj1 Is oObj2

Viss oObj1 og oObj2 er referansar til den same ofbjektførekomsten, vert resultatet Sann.

Eksempel:

Eksempelet nedanfor definerer først ein ny type Student. Oppkall av TestObjects lagar objektet oStudent1, som eit nytt objekt av denne typen.

Tildelinga oStudent2 = oStudent1 kopierer faktisk referansen til det same objektet. Difor er resultatet av ĂĽ bruka operatoren Is Sann.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Eksempelet nedanfor returnerer Usann fordi oStudent1 og oStudent2 er referansar til to ulike objektførekomstar som kvar for seg er laga med operatoren New.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Støtt oss!