Enum-uttrykk [VBA]

Definer opplistingar eller ikkje-UNO konstante-grupper. Ei opplisting er ei verdiliste som lettar programmeringa og gjer gjennomgang av kodelogikken enklare.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

Enum-syntaks


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametrar:

Passar saman verdiar som er logisk samanfallande innføre ei gjeven opplisting.

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Opplista verdiar vert viste som datatypen Long. Basic-funksjonar gjev offentleg tilgang til opplistingar. Namn på opplistingar og verdinamn må vera unike i eit bibliotek og på tvers av modular.


Bruk:

Vis konstante verdiar grupperte av WindowsManager:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Lister kan utvidast til andre datatypar ved å bruka Type-uttrykk-definisjonar. Oppkall av Python-skript frå Basic viser denne mekanismen.


Støtt oss!