CompatibilityMode()-funksjonen

Funksjonen CompatibilityMode() kontrollerer køyretidsmodus og påverkar all kode som vert utført etter at modus er sett eller sett om att.

warning

Bruk denne funksjon med varsemd. Avgrens han for eksempel til dokumentkonvertering.


note

Option Compatible slår på VBA-kompatibilitet på modusnivå for LibreOffice Basic-tolkaren.


Denne funksjonen kan påverka eller hjelpa i desse situasjonane:

note

Funksjonen CompatibilityMode () kan vera nødvendig viss kompilatormodusane Option Compatible eller Option VBASupport vert brukte.


Syntaks:

CompatibilityMode(True | False)

Eksempel:

Gjeve at det er ei mappe som IKKJE er tom i file:///home/me/Test


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

Med CompatibilityMode( true ) fører dette til ein feil i programmet, elles vert Test-mappa og alt innhaldet i ho sletta.

Eksempel:

Endra oppførselen til Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Viser også normale filer
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Sjå Identifisering av operativsystemet og Hentning av bolkinformasjon for å finna Option Compatible enkle eksempel eller Access2Base delte Basic-bibliotek for å finna andre klasseeksempel som brukar kompileringsmodus Option Compatible.

Endring av det variable området i lenkja Bruk av prosedyrar og funksjonar med funksjonen CompatibilityMode ().

Støtt oss!