Oppkall av Calc-funksjonar

I tillegg til dei grunnleggjande BASIC-funksjonane, kan du også kalla opp Calc-funksjonar frå makroar og skript.

Oppkall av interne Calc-funksjonar i Basic

Bruk funksjonen CreateUNOService for å få tilgang til tenesta com.sun.star.sheet.FunctionAccess.

Eksempel:


  REM Koden nedanfor verkar ikkje på tilleggsfunksjonar. Desse har ein annan oppkallsprosedyre.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Bruk alltid det engelske funksjonsnamnet
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Oppkall av Calc-tilleggsfunksjonar i BASIC

Tilleggsfunksjonane i Calc finst i com.sun.star.sheet.addin.Analysis.

Eksempel:


REM Eksempel på oppkall av Addin-funksjonen SQRTPI
Funksjonen MySQRTPI(arg som dobbel) som dobbel
  Dim oService as Object
  oService = createUNOService("com.sun.star.sheet.addin.Analysis")
  MySQRTPI = oService.getSqrtPi(arg)
End Function

Calc Function name

UNO service name

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrint

PÅLØPT.FORFALLSRENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrintm

AMORDEGRC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmordegrc

AMORLINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmorlinc

BESSELI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesseli

BESSELJ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselj

BESSELK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselk

BESSELY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBessely

BINTILDES

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec

BINTILHEKS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Hex

BINTILOKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Oct

KOMPLEKS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getComplex

KONVERTER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getConvert

KUPONG.DAGAROPPGJERTILPERIODESLUTT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaybs

KUPONG.DAGAR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdays

KUPONG.DAGAROPPGJERTILNESTERENTEUTB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaysnc

KUPONG.NESTERENTEUTB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupncd

KUPONG.TALKUPONGPERIODAR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupnum

KUPONG.FØRRERENTEUTB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCouppcd

SAMLA.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumipmt

SAMLA.HOVUDSTOL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumprinc

DESTILBIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Bin

DESTILHEKS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Hex

DESTILOKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Oct

DELTA

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDelta

DISKONTERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDisc

VALUTA.DESIMAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarde

VALUTA.BRØK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarfr

PERIODAR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDuration

DAG.ETTER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEdate

EFFEKTIV.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEffect

MÅNADSSLUTT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEomonth

FEILF

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErf

FEILFK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErfc

DOBBELFAKULTET

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFactdouble

SVPLAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFvschedule

SFF

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGcd

GRENSEVERDI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep

HEKSTILBIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Bin

HEKSTILDES

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Dec

HEKSTILOKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Oct

IMABS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImabs

IMAGINÆR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImaginary

IMARGUMENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImargument

IMKONJUGERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImconjugate

IMCOS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcos

IMCOSH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcosh

IMCOT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcot

IMCSC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsc

IMCSCH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsch

IMDIV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImdiv

IMEKSP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImexp

IMLN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImln

IMLOG10

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog10

IMLOG2

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog2

IMOPPHØG

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImpower

IMPRODUKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImproduct

IMREELL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImreal

IMSEKANT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsec

IMSEKANTH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsech

IMSIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsin

IMSINH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsinh

IMROT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsqrt

IMSUB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsub

IMSUMMER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsum

IMTAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImtan

RENTESATS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIntrate

ERPARTAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIseven

ERODDETAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIsodd

MFM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getLcm

MPERIODAR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMduration

MRUND

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMround

MULTINOMINELL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMultinomial

NETTO.ARBEIDSDAGAR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNetworkdays

NOMINELL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNominal

OKTTILBIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Bin

OKTTILDES

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Dec

OKTTILHEKS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Hex

AVVIKFP.PRIS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfprice

AVVIKFP.AVKASTNING

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfyield

AVVIKSP.PRIS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlprice

AVVIKSP.AVKASTNING

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlyield

PRIS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPrice

PRIS.DISKONTERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricedisc

PRIS.FORFALL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricemat

KVOTIENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getQuotient

TILFELDIGMELLOM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getRandbetween

MOTTEKEN.AVKAST

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getReceived

SUMMER.REKKJE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSeriessum

ROTPI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSqrtpi

TBILLEKV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbilleq

TBILLPRIS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillprice

TBILLAVKASTNING

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillyield

VEKENR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWeeknum

ARBEIDSDAG

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWorkday

XIR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXirr

XNNV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXnpv

ÅRDEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYearfrac

AVKAST

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYield

AVKAST.DISKONTERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYielddisc

AVKAST.FORFALL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYieldmat


Støtt oss!