Resume-uttrykket

Tilbakestiller feilinformasjonen og indikerer kva som skal utførast som det neste.

Syntaks:

Diagram over uttrykket Resume


   Resume [ [0] | label | Next ]
  

Parametrar:

0: Tilbakestiller feilinformasjonen og utfører instruksjonen som var årsaka til feilen på nytt. 0 er valfritt.

label: Tilbakestiller feilinformasjonen og utfører instruksjonen ved den gjevne merkelappen i den gjeldande subrutinen.

Next: Tilbakestiller feilinformasjonen og utfører instruksjonen som kjem etter den som var årsaka til feilen.

Feilinformasjonen er bygd med funksjonane Erl, Err og Error$.

tip

Ved å bruka Resume for å tilbakestilla feilinformasjonen, hindrar du at den handsama tilstanden breier seg til oppkall av rutinar.


Feilkodar

20 Hald fram utan feil

Eksempel:

Typiske feilhandlingar er å varsla brukaren, reparera feilen, loggføra feilinformasjonen eller å forkasta tilpassa feil som inneheld forklaringar om korleis løysa problemet. Bruk etiketten Resume når du har bruk for slike mekanismar.


   Sub Error_Handling
   try: On Error GoTo catch
     ' her kjem rutinekoden
     Error 91 ' eksempelfeil
   finally:
     ' her kjem koden for å rydde rutinen
     Exit Sub
   catch:
     Print Erl, Err, Error$
     Resume finally
   End Sub ' Error_Handling
  

Bruk for eksempel Resume Next når du rapporterer avvik som oppstår for ein gjentakande prosess som ikkje må avbrytast. I så fall kan det vera nødvendig med fleire handsamingsrutinar.


   Sub Iteration
     planets = Array("☿","♀","♁","♂","♃","♄","⛢","♆")
   try:
     On Error GoTo ReportAndProcessNext
     For ndx = -3 To 11 Step 1
       MsgBox planets(ndx)
     Next
     On Error GoTo 0 ' Stop error catching
   finally:
     Exit Sub
   ReportAndProcessNext:
     Print "Error "& Err &" at line "& Erl &" - "& Error$
     Resume Next
   End Sub ' Iteration
  
warning

I nokre situasjonar kan det passa å bruka Resume utan parametrar for å køyra instruksjonen som inneheld feil. Det kan også føra til ei uendeleg sløyfe.


Støtt oss!