Err Object [VBA]

Bruk VBA-objektet Err for å heva eller handsama køyretidsfeil.

Err er eit innebygd VBA-objekt som tillet:

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


VBA-objektet Err har desse eigenskapane og metodane:

Eigenskapar


     Err.Description As String
   

Eigenskapen Description skildrar naturen til feilen. Description viser dei ulike moglege årsakene til feilen. Ideelt vert fleire metodar for å løysa feilen gjevne, og også forslag til å hindra at feilen kjem opp igjen. Basic alias er funksjonen Error for førehandsdefinerte feil i LibreOffice.


     Err.Number As Long
   

Feilkoden er knytt til feilen. Standardeigenskapen for objektet Err er Number. LibreOffice Basic alias er funksjonen Err.


     Err.Source As String
   

Source viser namnet på rutinen som var årsak til feilen. Source er ei innstilling for brukardefinerte feil.

Metodar


     Err.Clear()
   

Nullstiller skildringa Erl, nummer og kjeldeeigenskapane for den gjeldande feilen. Aliaset er uttrykket LibreOffice Basic Resume.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Kastar brukardefinerte feil eller førehandsdefinerte feil. Alias er uttrykket LibreOffice Basic Error.

Parametrar

Tal: ein brukardefinert eller førhandsdefinert feilkode som skal visast.

note

Feilkodane 0-2000 er reserverte for LibreOffice Basic. Brukardefinerte feil må byrja frå høgare verdiar for å unngå kollisjon med framtidige utgåver av LibreOffice Basic.


Kjelde: Namnet på rutinen som utløyste feilen. Det vert rådd til å bruka eit namn med forma «mittBibliotek.minModul.minProsedyre».

Description Ei skildring av problemet som førte til at prosessen stoppa, med dei ulike årsakene som kan vera grunnen til det. Det vert tilrådd å bruka ei detaljert liste over forslag som kan hjelpa til å løyse problemet.

Eksempel:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="Dette er ein tilsikta brukardefinert feil …"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Error "& Err &" at line "& Erl &" in "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Unntak ClassModule

tip

Ein kort ClassModule som omsluttar VBA Err-objekt kan fordela Err-eigenskapar og metodar for standard LibreOffice Basic-modular.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Eksempel


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Kva fleirlinja skildring som helst av dette brukardefinerte unntaket")
       ' her kjem koden din
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Error "& Exc.Number &" at line "& Erl &" in "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Uttrykket Error eller ein unntaksliknande klassemodul kan brukast om kvarandre, men den sistnemnde legg til ekstra funksjonar.


Støtt oss!