CreateUnoServiceWithArguments-funksjonen

Byrjar ei UNO-teneste med ProcessServiceManager, inkludert valfrie tilleggsargument.

Syntaks:


   CreateUnoServiceWithArguments(ServiceName As String, Arguments() As Variant) As Object
 
tip

UNO-tenester som kan brukast med CreateUnoServiceWithArguments-funksjonen, kan identifiserast med metodenamn som følgjer namnemønsteret createInstanceWith.. eller createWith...


Parametrar:

ServiceName: Namnet på UNO-tenaren som skal lagast.

Arguments: Eitt ellermange argument som spesifiserer førekomsten av tenesta. Arguments vert lagra som ei eindimensjonal matrise, i høve til plasseringa deira i definisjonen av konstruktørmetoden.

Returverdi:

Ein førekomst av det gjevne UNO-tenestenamnet, elles verdien Null.

note

Sjå ei liste over tilgjengelege tenester på referansesida com::sun::star Module.


Eksempel:

Eksempelet nedanfor med com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker viser ein Save As-dialog med to ekstra kontrollelement: ein listeboks og ein avmerkingsboks.


  Sub FileSaveAsDialog()
    td = com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription
    options = td.FILESAVE_AUTOEXTENSION_TEMPLATE
    dlg = CreateUnoServiceWithArguments( _
     "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker", _
     Array(options))
  End Sub ' FileSaveAsDialog
 
tip

UNO-tenester har ein omfattande nettbasert dokumentasjon i referansesidene api.libreoffice.org website. Visit the FilePicker Service for å læra meir om metodane som vert tilbode av tenesta som vert brukt i eksempelet ovanfor.


Eksempel:

Koden nedanfor brukar tenesta com.sun.star.security.DocumentDigitalSignatures for å signera det gjeldande dokumentet:


Sub SignCurrentDocDialog
  Dim pv(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  pv(0).Name = "StorageFormat"
  pv(0).Value = "ZipFormat"
  mode = com.sun.star.embed.ElementModes
  sf = CreateUnoService("com.sun.star.embed.StorageFactory")
  storage = sf.createInstanceWithArguments(Array(ThisComponent.URL, mode.WRITE, pv))
  dds = CreateUnoServiceWithArguments( _
   "com.sun.star.security.DocumentDigitalSignatures", _
   Array("1.2", True)) 
  dds.signDocumentContent(storage, Null)
End Sub ' SignCurrentDocDialog

Konstruktormetodane CreateWithVersion og createWithVersionAndValidSignature i com.sun.star.security.DocumentDigitalSignatures UNO-tenesta viser to ulike måtar å starta denne tenesta på med funksjonen CreateUnoServiceWithArguments.

Støtt oss!