Fortolkar-innstillingane, k√łyretidsvilk√•r

Fortolkar-innstillingane som er sette på modulnivå påverkar LibreOffice Basic fortolkarkontroll og feilmeldingar. Basic-syntaks og instruksjonssettet for Basic kan vera ulike alt etter kva innstillingar som er brukte. Dess færreOption, dess lettare og meir tolerant vert LibreOffice Basic-språket. Dess fleire Option dess rikare og meir kontrollert vert Basic-språket.

note

Fortolkarinnstillingane m√• setjast inn f√łr den k√łyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

Diagram over uttrykket Option

Option Base-uttrykket

Set den nedre grensa for tabellar til 0 eller 1.

Option ClassModule-uttrykket

Viser at modulen er ein klassemodul som inneheld medlemmar, eigenskapar, prosedyrar og funksjonar.

Option Compatible-uttrykket

Option Compatible utvidar LibreOffice Basic-kompilatoren og -k√łyretid og tillet ekstra spr√•kkonstruksjonar til Basic.

CompatibilityMode()-funksjonen

Funksjonen CompatibilityMode() kontrollerer eller sp√łr etter k√łyretidsmodusen. Det p√•verkar all kode som vert utf√łrt etter at modus er sett eller sett om att.

Option Explicit-uttrykket

Bestemmer at alle variablane i programkoden m√• definerast f√łr du brukar dei med Dim-uttrykket.

Option Private Module

Gjer at rekkjevidda av modulen er den same som det Basik-biblioteket han h√łyrer til.

Option VBASupport-uttrykket

Gjer at LibreOffice Basic vil st√łtte nokre VBA-uttrykk, funksjonar og objekt.

warning

Innstillingar som er sett p√• modulniv√• p√•verkar ogs√• LibreOffice Basics k√łyretidsvilk√•r. √Ötferda tilLibreOffice Basic-instruksjonane kan vera ulike.


St√łtt oss!