FormatNumber [VBA]

Returnerer ein streng med ei talformatering brukt på eit numerisk uttrykk.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Returverdi:

String

Parametrar:

expression: Obligatorisk. Eit numerisk uttrykk som skal formaterast. Viss expression er ein streng, må desimal- og tusenskiljeteikn lokaliserast.

numDigitsAfterDecimal: Valfri. Ein talverdi som bestemmer kor mange siffer det skal vera etter desimalteiknet. Viss verdien manglar, vert verdien -1 brukt, som betyr at standardinnstillinga sett i brukargrensesnittet for den gjeldande landinnstillinga skal brukast.

includeLeadingDigit: Valfri. Ein vbTriState opprekningsverdi som bestemmer om det skal visast nullar framføre brøkverdiar.

useParensForNegativeNumbers: Valfri. Ein vbTriState opprekningsverdi som bestemmer om det skal vera parentesar rundt negative tal.

groupDigits: Valfri. Ein vbTriState rekneverdi som bestemmer om tal skal grupperast (i tusenar o.l) med det skiljeteiknet som er sett i landinnstillingane for datamaskinen.

Feilkodar

13 Ukjend datatype

Eksempel:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Støtt oss!