Round-funksjonen [VBA]

Funksjonen Round rundar av eit tal til eit spesifisert tal på siffer.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Returverdi:

Double

Parametrar:

uttrykk: Nødvendig. Talet som skal avrundast.

talpådesimalplassar: Valfritt. Bestemmer kor mange desimalplassar som skal takast med i avrundinga. Standard er 0.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Støtt oss!