Round-funksjonen [VBA]

Avrundar ein talverdi til eit gjeve tal pÄ desimalar.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slÄtt pÄ med uttrykket Option VBASupport 1 sett framfÞre den kÞyrbare programkoden i ein modul.


Denne funksjonen implementerer avrundingsregelen som er kjent som «avrund til partal». Med denne regelen vert talet avrunda til nÊraste heiltal nÄr differansen mellom talet som skal avrundast og det nÊraste heiltalet er lik 0,5. SjÄ eksempla nedanfor for Ä lÊra meir im denne regelen.

note

Merk at VBA-funksjonen Round verkar annleis enn LibreOffice Calc-funksjonen Avrund. Viss skilnaden mellom talet som skal avrundast og det nÊraste heiltalet er nÞyaktig 0,5, vert talet runda opp i Calc. Difor vert talet 2,5 runda opp til 3 i Calc, medan verdien 2,5 vert runda ned til 2 med VBA-funktionen Round pÄ grund av «avrund-til partal»-regelen.


Syntaks:

Round(expression [,numdecimalplaces])

Returverdi:

Double

Parametrar:

uttrykk: Taluttrykket som skal avrundast.

talpÄdesimalplassar: Valfritt argument som spesifiserer kor mange desimalar det skal vera i den resulterande, avrunda verdien. Standardverdien er 0.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


  Option VBASupport 1
  Sub Example_Round
    Dim r 
    r = Pi
    print r ' 3,14159265358979
    print Round(r, 5) ' 3,14159
    r = exp(1)
    print r ' 2,71828182845904
    print Round(r) ' 3
  End Sub
 

Eksempelet nedanfor viser «avrund-til-partal»-regelen:


  ' Avrunding til det nĂŠraste heiltal (desimalplassar = 0)
  MsgBox Round(3.5) ' 4
  MsgBox Round(4.5) ' 4
  MsgBox Round(5.5) ' 6
  MsgBox Round(6.5) ' 6
  ' Avrunding med 2 desimalsiffer (desimalplassar = 2)
  MsgBox Round(1.555, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.565, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.575, 2) ' 1.58
  MsgBox Round(1.585, 2) ' 1.58
 

StĂžtt oss!