FormatDateTime-funksjonen [VBA]

Brukar eit dato- og/eller klokkeslettformat på eit datouttrykk og returnerer resultatet som ein streng.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Returverdi:

String

Parametrar:

Date: Datouttrykket som skal formaterast.

: Ei valfri vbDateTimeFormat-liste som bestemmer formatet som skal brukast på dato- og klokkeslett-uttrykket. Dersom dette vert sløyfa, vert vbGeneralDate brukt.

Dato- og klokkeslettformat (vbDateTimeFormat-listing)

Namngjeven konstant

Verdi

Skildring

vbGeneralDate

0

Viser datoar og/eller klokkeslett slik dei er definerte i generelle datoinnstillingar i systemet. Dersom berre dato, vert ikkje klokkeslett viste. Viss berre klokkeslett, vert ikkje dato vist.

vbLongDate

1

Viser datoen som lang dato slik det er definert i dei lokale innstillingane for datamaskinen.

vbShortDate

2

Viser datoen som kort dato slik det er definert i dei lokale innstillingane for datamaskinen.

vbLongTime

3

Viser klokkeslett slik det er definert i dei lokale innstillingane for lange klokkeslett for datamaskinen.

vbShortTime

4

Viser eit klokkeslett i 24-timars format (hh:mm)


Feilkodar

13 Ukjend datatype

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Generelt datoformat : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Langt datoformat : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Kort datoformat : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Langt klokkeslettformat: " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Kort klokkeslettformat: " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Støtt oss!