SLN-funksjonen [VBA]

Returnerer den lineære avskrivinga på ein verdigjenstand over ein periode. Storleiken på avskrivinga er fast i avskrivingsperioden.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Returverdi:

Double

Parametrar:

Kostnad er innkjøpsverdien.

Restverdi er verdien av eit aktivum ved slutten av avskrivinga.

levetid er avskrivingsperioden som bestemmer kor mange periodar avskrivinga skal innehalda.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Reknar ut den årlege verdiminskinga for eit aktiva som kosta 10.000 kr. ved
REM ved byrjinga av år 1 og har ein verdi på 1.000 kr. etter 5 år.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' returnerer 1500.
End Sub

Støtt oss!