Rate-funksjonen [VBA]

Returnerer rentesatsen for eit lån eller eit innskot.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Returverdi:

Double

Parametrar:

NPer er det totale talet på periodar det vert betalt annuitet for.

Avdrag er kor stort kvart avdrag er.

Noverdi er den gjeldande verdien av lånet/investeringa.

FV (valfri) er den framtidige verdien av eit lån eller ei investering.

Forfall (valfri) bestemmer om betalinga skjer først eller sist i perioden.

0 - betalinga er ved slutten av perioden;

1 - betalinga er ved byrjinga av perioden.

Gjetting (valfri) bestemmer den estimerte verdien av renta med sirkulær utrekning.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleRate
' Reknar ut renta som må brukast for å betala eit lån på 100.000 kr. over
' 6 år med betaling av 1.500 kr. ved slutten av kvar månad.
 Dim mRate As Double
 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )
 print mRate' mRate er rekna ut til å verta 0,00213778025343334
End sub

Støtt oss!