NPV-funksjonen [VBA]

Reknar ut noverdien av ei investering ut frå ein bestemt diskontosats og ein serie med innskot og tilbaketrekkingar.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Returverdi:

Double

Parametrar:

Rente er diskontorenta i perioden.

Verdiar() er ein tabell som viser innskot (positive verdiar) og uttak (negative verdiar).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' returnerer 174,894967305331
End Sub

Støtt oss!