IRR-funksjonen [VBA]

Reknar ut den interne renta for ei investering.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Returverdi:

Double

Parametrar:

Verdiar(): Tabellen med verdiane for kontantstraumen. Verdiane representerer kontantstraumen ved regelbundne intervall. Minst éin verdi må vera negativ (utbetalingar) og minst éin må vera positiv (innbetalingar).

Gjett Ein første estimert verdi for kva IR vert.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' returnerer 11,3321028236252. Den interne renta for kontantstraummen..
End Sub

Støtt oss!