CreateUnoService-funksjonen

Instansierer ein UNO-service med ProcessServiceManager.

Syntaks:

oService = CreateUnoService( Uno service name )

Gå til https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html for å sjå ei liste (på engelsk) over tilgjengelege tenester.

Eksempel:

Oppkall av Calc-funksjonar i Basic:


  REM Koden nedanfor verkar ikkje på tilleggsfunksjonar. Desse har ein annan oppkallsprosedyre.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Bruk alltid det engelske funksjonsnamnet
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Eksempel:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Denne koden brukar ei teneste for å opna eit dialogvindauge for opning av filer:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Please select a file")
  Print "vald fil: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Støtt oss!