StrComp-funksjonen

Samanliknar to strengar og returnerer ein heiltalsverdi som viser resultatet av samanlikninga.

Syntaks:


StrComp (streng1 As String, streng2 As String[, Samanlikna As Integer]) As Integer

Parametrar:

streng1: Kva strenguttrykk som helst

Tekst2: Kva strenguttrykk som helst

Compare: Denne valfrie parameteren bestemmer samanlikningsmetoden. Viss Compare = 1 vil samanlikninga skilje mellom store og små bokstavar. Med Compare = 0 skil ikkje samanlikninga mellom store og små bokstavar.

Returverdi:

Integer

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Støtt oss!