StrComp-funksjonen

Samanliknar to strengar og returnerer ein heiltalsverdi som viser resultatet av samanlikninga.

Syntaks:


StrComp (Tekst1 As String, Tekst2 As String[, Compare])

Returverdi:

Integer

Parameter:

Tekst1: Eit strenguttrykk

Tekst2: Eit strenguttrykk

Compare: Denne valfrie parameteren bestemmer samanlikningsmetoden. Viss Compare = 1 vil samanlikninga skilje mellom store og små bokstavar. Med Compare = 0 skil ikkje samanlikninga mellom store og små bokstavar.

Returverdi

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Støtt oss!