InStr-funksjonen

Returnerer plasseringa av ein streng inne i ein annan streng.

InStr-funksjonen returnerer plasseringa der det var samsvar. Viss strengen ikkje vert funnen, vil funksjonen returnera 0.

Syntaks:


InStr ([Start As Long,] Tekst1 As String, Tekst2 As String[, type])

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Start: Eit numerisk uttrykk som markerer plasseringa i strenge søket skal byrja frå. Viss du sløyfer denne parameteren, vil søket byrja frå det første teiknet i strengen. Den høgste verdien Start kan ha er 2.147.483.6485.

Tekst1: Strenguttrykket du ønskjer å søka i.

Tekst2: Streng-uttrykket det skal søkjast etter.

Type: Valfritt numerisk uttrykk som bestemmer type samanlikning. Verdien kan vera 0 eller 1, med 1 som standard. Er Type sett til 1, vil tekstsamanlikninga ikkje skilje mellom små og store bokstavar. Sett til 0, vil søket skilje mellom små og store bokstavar.

For å unngå køyretidsfeil, må du ikkje setja parametertypen Compare viss den første valfrie parameteren ikkje er sett.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Støtt oss!