Redigera strenglengder

Desse funksjonane bestemmer strenglengder og samanliknar strengar.

InStr-funksjonen

Returnerer plasseringa av ein streng inne i ein annan streng.

Len-funksjonen

Returnerer talet på teikn i ein streng eller kor mange byte som er nødvendige for å lagra ein variabel.

StrComp-funksjonen

Samanliknar to strengar og returnerer ein heiltalsverdi som viser resultatet av samanlikninga.

Støtt oss!