Left-funksjonen

Returnerer så mang teikn til venstre som du har oppgjeve for eit strenguttrykk.

Syntaks:


Venstre (streng As String, lengd As Long) As String

Returverdi:

Streng

Parametrar:

streng: Eit strenguttrykk som du vil returnera dei venstre teikna frå.

lengd: Eit numerisk uttrykk som bestemmer kor mange teikn som skal returnerast. Viss lengd = 0, vert ein tom streng returnert. Den høgste tillatne verdien er 2.147.483.648.

Det følgjande eksempelet konverterer ein dato i formatet ÅÅÅÅ.MM.DD til formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Skriv inn ein dato i det internasjonale formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Støtt oss!