Format-funksjonen

Konverterer eit taluttrykk til ein streng og formaterer det i hĂžve til det spesifiserte formatet.

Syntaks:


Format(uttrykk [, format As String]) As String

Parametrar:

uttrykk: Taluttrykket som skal konverterast til ein formatert streng.

format: Streng med formatkoden for talet. Viss format er slÞyfa, verkar format-funksjonen pÄ same mÄten som LibreOffice Basic-funksjonen Str().

Returverdi:

Tekststreng.

Formateringskodar

Lista nedanfor viser kodane som kan nyttast for Ă„ formatera eit taluttrykk:

0: Viss uttrykk har eit siffer der 0 er plassert i formatkoden, vert sifferet vist, elles vert det vis ein 0.

Viss uttrykk har fÊrre siffer enn talet pÄ nullar i formatkoden, (pÄ begge sider av desimalteiknet), vert leiande eller avsluttande nullar viste. Viss uttrykk har fleire siffer til venstre for desimalteiknet enn formatkoden har, vert dei overskytande sifra viste utan formatering.

Desimalplassar i uttrykkt vert avrunda i hÞve til talet pÄ nullar som kjem etter desimalteiknet i Format-koden.

#: Viss uttrykk har eit siffer der #-plasshaldaren er plassert i formatkoden, vert sifferet vist, elles ingenting.

Dette symbolet verkar pÄ same mÄten som 0, utanom at leiande og avsluttande nullar ikkje vert viste viss det er fleire #-teikn i formatkoden enn siffer i uttrykk. Berre dei relevante sifra i uttrykk vert viste.

.: Plasshaldaren for desimalteiknet bestemmer talet pÄ desimalplassar til hÞgre og venstre for desimalteiknet.

Viss formatkode inneheld berre #-plasshaldarar til venstre for dette symbolet, vil tal mindre enn 1 byrja med desimalteiknet. For alltid Ä visa ein leiande null ved desimaltal, bruk 0 som plasshaldar pÄ den fÞrste plassen framfÞre desimalteiknet.

%: Multipliserer uttrykk med 100 og set inn prosentteiknet (%) der uttrykk er i format-koden.

E- E+ e- e+ : Viss format-koden inneheld minst ein plasshaldar for siffer (0 eller #) til hÞgre for symbolet E-, E+, e- eller e+, vert uttrykk formatert vitskapleg i eksponentialform. Bokstaven E eller e vert set inn mellom talet og eksponenten. Talet pÄ plasshaldarar for tal til hÞgre for symbolet bestemmer talet pÄ siffer i eksponenten.

Viss eksponenten er negativ, vert eit minusteikn (-) vist direkte framfĂžre eksponenten med E-, E+, e-, e+. Viss eksponenten er positiv, vert plussteiknet vist berre framfĂžre eksponentar med E+ eller e+.

Tusenskiljeteiknet vert vist viss format-koden inneheld skiljeteiknet omgjeve av plasshaldarar for tal (0 eller #).

Bruk av punktum som tusenskilje eller desimalteikn er avhengig av dei lokale innstillingane. NÄr du skriv inn eit tal direkte i BASIC kjeldekode, mÄ du bruka punktum som desimalskiljeteikn. Kva teikn som vert vist som desimalteikn er derimot avhengig av talformatet sett i systeminnstillingane.

- + $ ( ) mellomrom: A pluss (+), minus (-), dollar ($), mellomrom, eller parentesar skrivne direkte i format-koden, vert viste som bokstavteikn.

For Ä kunna visa andre teikn enn dei som er lista her, mÄ du setja ein bakoverstrek (\) framfÞre dei eller setja dei i doble hermeteikn (" ").

\ : Bakoverstreken viser det neste teiknet i format-koden.

Teikn i format-koden med ei spesiell meining kan berre visast som bokstavteikn viss dei har ein bakoverstrek framfÞre seg. Bakoverstreken vert ikkje vist. For Ä visa bakoverstrek mÄ du skriva ein bakoverstrek framfÞre i formatkoden (\\).

Teikna som mÄ ha ein bakoverstrek framfÞre seg for Ä verta viste som bokstavteikn, er formateringsteikna for dato og klokkeslett (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numeriske formateringsteikn (#, 0, %, E, e, komma, punktum) og strengformateringsteikna (@, &, <, >, !).

Du kan ogsÄ bruka fÞlgjande fÞrehandsdefinerte talformat. Med unnatak av "Generelle tal" returnerer alle dei fÞrehandsdefinerte formatkodane talet som eit desimaltal med to desimalar.

Viss du brukar fÞrehandsdefinerte format, mÄ namnet pÄ formatet skrivast mellom doble hermeteikn ("").

FĂžrehandsdefinerte format

Generelle tal: Tala vert viste slik dei er skrivne inn.

Valuta: Set inn eit dollarteikn framfĂžre talet og set negative tal i parentes.

Fixed: Viser minst eitt tal framfĂžre desimalteiknet.

Standard: Viser talet med tusenskiljeteikn.

Prosent: Multipliserer talet med 100 og legg til prosentteiknet.

Vitskapleg: Viser talet i vitskapleg notasjon (for eksempel 1.00E+03 for 1000).

Ein format-kode kan delast i tre delar skilde med semikolon. Den fÞrste delen definerer formatet pÄ ein positiv verdi, den andre for negative verdiar og den tredje for null. Set du opp berre éin format-kode, vil denne gjelda for alle tal.

Dei lokale innstillingane som styrer formateringa av tal, datoar og valuta i LibreOffice Basic vert sette i → SprĂ„kinnstillingar → SprĂ„k. I Basic-formatkodar vert alltid punktum (.) brukt som plasshaldar for desimalskiljeteiknet som er definert lokalt. Punktumet vert erstatta med det aktuelle skiljeteiknet.

Det same gjeld for dei lokale innstillingane for dato-, tid- og valuta-format. Basic-formatet vil verta tolka og vist i hÞve til dei lokale sprÄkinnstillingane.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' bruk alltid punktum som desimalskiljeteikn nÄr du skriv inn eit tal i Basic kjeldekode.
    ' kan for eksempel visa 6,328.20 i engelsk oppsett og 6.328,20 i norsk oppsett.
End Sub

StĂžtt oss!