Redigera strenginnhald

Den følgjande funksjonen redigerar, formaterer og justerer innhaldet i strengar. Bruk operatoren & eller + for å slå saman strengar.

Format-funksjonen

Konverterer eit taluttrykk til ein streng og formaterer det i høve til det spesifiserte formatet.

LCase-funksjonen

Omformar alle store bokstavar i ein streng til små bokstavar.

Left-funksjonen

Returnerer så mang teikn til venstre som du har oppgjeve for eit strenguttrykk.

LSet-uttrykket

Justerer ein streng til venstre i ein strengvariabel, eller kopierer ein variabel av ein brukardefinert type til ein annan variabel i ein annan brukardefinert type.

LTrim-funksjonen

Fjernar alle mellomrom ved starten av strenguttrykket.

Mid-funksjonen, Mid-uttrykket

Returnerer den oppgjevne delen av eit strenguttrykk (Mid-funksjonen) eller byter ut ein del av eit strenguttrykk med ein annan streng (Mid-uttrykket).

Replace-funksjonen

Erstattar ein streng med ein annan.

Right-funksjonen

Returnerer dei "n" teikna lengst til høgre i strenguttrykket.

RSet-uttrykket

Høgrejusterer ein streng inne i ein variabel, eller kopierer ein brukardefinert variabeltype til ein annan.

RTrim-funksjonen

Slettar mellomrom til slutt i strenguttrykket.

Trim-funksjonen

Fjernar alle mellomrom framføre og sist i eit strenguttrykk.

UCase-funksjonen

Omformar små bokstavar i ein streng til store bokstavar.

Split-funksjonen

Returnerer ein tabell med delstrengar frå eit strenguttrykk.

Join-funksjonen

Returnerer ein streng sett saman av delstrengar frå ein strengtabell.

ConvertToURL-funksjonen

Konverterar eit systemfilnamn til ein fil-URL.

ConvertFromURL-funksjonen

Konverterer ein fil-URL til eit systemfilnamn.

Støtt oss!