Space- og Spc-funksjonane

Returnerer ein streng som inneheld ei bestemt mengde mellomrom.

note

Spc-funksjonen verkar likt med Space-funksjonen.


Syntaks:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

n: Numerisk uttrykk som bestemmer talet på mellomrom i strengen. Den høgste tillatne verdien av n er 2 147 483 648.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

Støtt oss!