CByte-funksjonen

Konverterer ein streng eller eit taluttrykk til typen Byte.

Syntaks:


Cbyte( uttrykk As Variant) As Byte

Returverdi:

Byte

Parametrar:

uttrykk: Ein streng eller eit numerisk uttrykk som evaluerast til eit tal. Desimalverdiar vert avrunda til næraste tiandedel. Gyldige verdiar er frå 0 til 256.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

Eksempel:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Uttrykka ovanfor er utrekna som 16, 0 og 3
  End Sub

Støtt oss!