Val-funksjonen

Bruk funksjonen Val for å konvertera ein streng som representerer eit tal til ein numerisk datatype.

note

Strengen som vert sendt til Val-funksjonen er uavhengig av nasjonale innstillingar. Dette betyr at komma vert tolka som tusenskiljeteikn og eit punktum som desimalskiljeteikn.


Syntaks:


  Val (Tekst As String)
 

Returverdi:

Double

Parametrar:

Tekst: Streng som inneheld eit tal.

Viss berre ein del av strengen inneheld tal, vert berre dei første relevante teikna i strengen konverterte. Viss det ikkje finst tal i strengen, vil Val returnera 0.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Nedanfor vert 123,1 tolka som 1231 sidan «,» er teiknet for tusenskilje
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    Alle tal vert vurderte til eit ikkje-numerisk teikn er nådd
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Eksempelet nedanfor returnerer 0 (null) sidan den gjevne strengen ikkje byrjar med eit tal
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Støtt oss!