Str-funksjonen

Konverterer numeriske uttrykk til strenguttrykk.

Syntaks:


Str (Uttrykk)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Uttrykk: Eit numerisk uttrykk.

Str-funksjonen konverterer ein numerisk variabel, eller resultatet av ei utrekning, til ein streng. Negative tal vert markerte med eit minusteikn framføre. Positive tal får eit mellomrom (i staden for plussteiknet) framføre seg.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Støtt oss!