Set-uttrykket

Set ein objektreferanse for ein variabel.

Syntaks:

Diagram over uttrykket Set


  [Set] variabel = [New] objekt

Parametrar:

variabel: ein variabel eller ein eigenskap som krev ein objektreferanse.

uttrykk: Ein kombinasjon av termar som kan reknast ut, for eksempel ein formel, ein objekteigenskap eller ein metode.

objekt: Objektet som variabelen referer til.

Nothing - Tilordna Nothing til ein variabel for å fjerna ei tidlegare tilordning.

note

Nøkkelordet Set er valfritt. Standardverdien for objekt er Nothing.


Eksempel:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

New creates UNO objects or class-modul-objekt, før det er tilordna ein variabel.


Støtt oss!