TypeName-funksjonen; VarType-funksjonen

Returnerer ein streng (TypeName) eller ein numerisk verdi (VarType) som indeheld informasjon til ein variabel.

Syntaks:


TypeName (Variabel) / VarType (Variabel)

Returverdi:

String; Integer

Parametrar:

Variable: Variabelen som du vil bestemma type for. Du kan bruka desse verdiane:

Keyword

Namngjeven konstant

VarType

Variabel type

Boolean

11

Logisk variabel (av type Boolean)

Byte

17

Byte-variabel

Date

V_DATE

7

Datovariabel

Currency

V_CURRENCY

6

Valutavariabel

Double

V_DOUBLE

5

Desimalvariabel av typen Double floting point

Integer

V_INTEGER

2

Heiltalsvariabel (Integer)

Long

V_LONG

3

Variabeltypen Long

Object

9

Objektvariabel

Single

V_SINGLE

4

Enkel flyttalsvariabel

String

V_STRING

8

Strengvariabel

Variant

12

Variantvariabel (kan innehalda alle typar og vert sett ved defineringa).

Empty

V_EMPTY

0

Variabelen er ikkje initialisert

Null

V_NULL

1

Ingen gyldige data


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Nokre typar i LibreOffice Basic"
End Sub

Støtt oss!