Static-uttrykket

Deklarerer ein variabel eller ein tabell (array) på prosedyrenivå inne i ein subrutine eller ein funksjon, slik at verdiane i variabelen eller tabellen vert tekne vare på når programmet går ut av subrutinen eller funksjonen. Dim-uttrykket kan også brukast.

Åtvaringsikon

Static-uttrykket kan ikkje brukast for å definera variable tabellar (arrays). Tabellane må definerast med fast storleik.


Syntaks:


Static VarNamn[(start TO slutt)] [As VarType][, VarNamn2 [(start TO slutt)] [As VarType][,...]]

Eksempel:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Svaret er"
End Sub
 
' Funksjon for å initialisere den statiske variabelen
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum As Integer = 40 ' minimum returverdi for denne funksjonen
  If iInit = 0 Then ' sjekk om initiert
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Støtt oss!