IsArray-funksjonen

Bestemmer om ein variabel er eit datafelt i ein tabell.

Syntaks:


sArray (Var)

Returverdi:

Boolean

Parametrar:

Var: Einkvar variabel som du vil sjå om han er deklarert som ein tabell (array). Viss variabelen er ein tabell, vil funksjonen returnera True, elles False.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Støtt oss!