CStr-funksjonen

Konverterer eitkvart taluttrykk til eit strenguttrykk.

Syntaks:


CStr (Uttrykk)

Returverdi:

String

Parametrar:

Uttrykk: Eitkvart gyldig streng- eller taluttrykk som skal konverterast.

Uttrykkstypar og konvertering av returverdien

Boolean :

Streng som evaluerer til anten True (SANN) eller til False (USANN).

Date :

Streng som inneheld dato og klokkeslett.

Null :

Køyretidsfeil

Empty :

Streng utan teikn.

Any :

Samsvarande tal som streng


Nullar til slutt i eit desimaltal vert ikkje tekne med i returstrengen.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Støtt oss!