CLng-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til heiltal av typen Long.

Syntaks:


CDbl (Uttrykk As Variant) As ILong

Returverdi:

Long

Parametrar:

Uttrykk: Eitkvart strenguttrykk eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For å konvertere eit strenguttrykk, må talet skrivast inn som vanleg tekst ved å bruka standard talformat for LibreOffice lokale innstillingar. For eksempel må talet skrivast med komma «,» som desimalteikn og mellomrom som tusenskilje, for eksempel 123 456,78 for norsk språkinnstilling og 123,456.78 for engelsk språkinnstilling.

Viss uttrykket Uttrykk er utanfor det gyldige Long Integer-området mellom -2 147 483 648 og 2 147 483 647, returnerer LibreOffice Basic ein overflytfeil.

Denne funksjonen vil alltid avrunda desimaldelen til næraste heiltal.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vert viste i høve til LibreOffice sine lokale innstillingar:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Støtt oss!