CInt-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til heiltal (Integer).

Syntaks:


CDbl (Uttrykk As Variant) As Integer

Returverdi:

Integer

Parametrar:

Uttrykk: Eitkvart strenguttrykk eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For å konvertere eit strenguttrykk, må talet skrivast inn som vanleg tekst ved å bruka standard talformat for LibreOffice lokale innstillingar. For eksempel må talet skrivast med komma «,» som desimalteikn og mellomrom som tusenskilje, for eksempel 123 456,78 for norsk språkinnstilling og 123,456.78 for engelsk språkinnstilling.

Viss argumentet er ein streng, vil funksjonen fjerna leiande mellomrom og deretter prøva å kjenna igjen dei følgjande teikna.

Resten av strengen vert ignorert. Viss strengen ikkje vert kjend igjen, for eksempel når han etter at dei innleiande mellomromma er fjerna ikkje byrjar med pluss, minus, eit desimalsiffer eller «&» eller når sekvensen etter «&O» er lenger enn 11 teikn eller inneheld eit alfabetisk teikn, vert verdien av uttrykket sett til 0.

Viss uttrykket er ein feil, vert feilnummeret brukt som talverdi i uttrykket.

Viss argumentet er ein dato, vert talet på dagar sidan 30.12.1899 (seriell dato) brukt som tallverdi i uttrykket. Klokkeslett er representerte som ein brøkdel av ein dag.

Når talverdien i uttrykket er rekna ut, vert det runda ned til næraste heiltal (om nødvendig). Viss resultatet ikkje er mellom -32768 og 32767 vil LibreOffice Basic rapportera ein overflytsfeil. Elles vert resultatet returnert.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vert viste i høve til LibreOffice sine lokale innstillingar:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Støtt oss!