CInt-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til heiltal (Integer).

Syntaks:


CInt (Expression As Variant) As Integer

Returverdi:

Integer

Parametrar:

Expression: Any string or numeric expression that you want to convert. To convert a string expression, the number must be entered using a dot "." as the decimal point and a comma "," as the thousands separator (for instance 123,456.78), which may differ from your LibreOffice language settings.

Viss argumentet er ein streng, vil funksjonen fjerna leiande mellomrom og deretter prøva å kjenna igjen dei følgjande teikna.

Resten av strengen vert ignorert. Viss strengen ikkje vert kjend igjen, for eksempel når han etter at dei innleiande mellomromma er fjerna ikkje byrjar med pluss, minus, eit desimalsiffer eller «&» eller når sekvensen etter «&O» er lenger enn 11 teikn eller inneheld eit alfabetisk teikn, vert verdien av uttrykket sett til 0.

Viss uttrykket er ein feil, vert feilnummeret brukt som talverdi i uttrykket.

Viss argumentet er ein dato, vert talet på dagar sidan 30.12.1899 (seriell dato) brukt som tallverdi i uttrykket. Klokkeslett er representerte som ein brøkdel av ein dag.

Når talverdien i uttrykket er rekna ut, vert det runda ned til næraste heiltal (om nødvendig). Viss resultatet ikkje er mellom -32768 og 32767 vil LibreOffice Basic rapportera ein overflytsfeil. Elles vert resultatet returnert.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeric expressions are displayed according LibreOffice language settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Støtt oss!