Variablar

Dei fÞlgjande uttrykka og funksjonane vert brukte for arbeid med variablar. Du kan bruka desse funksjonane for Ä definera variablar, konvertera variablar frÄ ein type til ein annan eller for Ä definera variabeltypen.

CCur-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit valuta-uttrykk. Dei lokale innstillingane vert brukte for desimalskilje og valutasymbol.

CBool-funksjonen

Konverterer ei streng-samanlikning eller ei numerisk samanlikning til eit Boolsk uttrykk, eller konverterer eit enkelt numerisk uttrykk til eit Boolsk uttrykk.

CDate-funksjonen

Omformar eit strenguttrykk eller eit numerisk uttrykk til ein datoverdi.

CDec-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit desimal-uttrykk.

CDbl-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til type Double.

CInt-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til heiltal (Integer).

CLng-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til heiltal av typen Long.

Const-uttrykket

Definerer ein eller fleire indentifikatorar som konstantar.

CSng-funksjonen

Omformar eitkvart streng- eller taluttrykk til data av typen Single.

CStr-funksjonen

Konverterer eitkvart taluttrykk til eit strenguttrykk.

CVar-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit variant-uttrykk.

CVErr-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit variant-uttrykk av typen «Error».

DefBool-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nÞkkelord, vil DefBool-uttrykket setja standard datatype i hÞve til eit bokstavomrÄde.

DefCur-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nÞkkelord, vil DefCur-uttrykket setja standard datatype i hÞve til eit bokstavomrÄde.

DefDate-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nÞkkelord, vil DefDate-uttrykket setja standard datatype i hÞve til eit bokstavomrÄde.

DefDbl-uttrykket

Set standard variabeltype ifÞlgje eit bokstavomrÄde viss det ikkje er

DefErr-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nÞkkelord, vil DefErr-uttrykket setja standard datatype i hÞve til eit bokstavomrÄde.

DefInt-uttrykket

Set standard variabeltype ifÞlgje eit bokstavomrÄde viss det ikkje er

DefLng-uttrykket

Set standard variabeltype ifÞlgje eit bokstavomrÄde viss det ikkje er

DefObj-uttrykket

Set standard variabeltype ifÞlgje eit bokstavomrÄde viss det ikkje er

DefSng-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nÞkkelord, vil DefSng-uttrykket setja standard datatype i hÞve til eit bokstavomrÄde.

DefStr-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nÞkkelord, vil DefStr-uttrykket setja standard datatype i hÞve til eit bokstavomrÄde.

DefVar-uttrykket

Set standard variabeltype ifÞlgje eit bokstavomrÄde viss det ikkje er

Dim-uttrykkett

Deklarera variablar og matriser.

ReDim-uttrykket

Deklarera eller omdefinera variablar og tabellar.

Type-uttrykket

Definer ikkje-UNO datastrukturar.

IsArray-funksjonen

Bestemmer om ein variabel er eit datafelt i ein tabell.

IsDate-funksjonen

Kontrollerer om eit tal- eller strenguttrykk kan konverterast til ein Date-variabel.

IsEmpty-funksjonen

Kontrollerer om ein Variant-variabel inneheld ein tom verdi. Den tomme verdien indikerer at variabelen ikkje er initialisert.

IsError-funksjonen

Kontrollerer om ein variabel inneheld ein feilverdi.

IsNull-funksjonen

Kontrollerer om variabelen inneheld den spesielle verdien Null, som indikerer at variabelen ikkje inneheld data.

IsNumeric-funksjonen

Testar om eit uttrykk er eit tal. Viss uttrykket er eit tal, vil funksjonen returnera True, elles False.

IsObject-funksjonen

Testar om ein variabel er eit objekt, i motsetnad til primitive datatypar som datoar, tal og tekstar. Funksjonen returnerer True viss variabelen er eit objekt, elles returnerer han False.

LBound-funksjonen

Returnerer nedre grense for ein tabell (array)

UBound-funksjonen

Returnerer den nedre grensa for ein tabell (array).

Let-uttrykket

Tilordnar ein verdi til ein variabel.

Array-funksjonen

Returnerer Variant-typen med eit datafelt.

DimArray-funksjonen

Returnerer ein varianttabell.

Erase-uttrykket

Slettar innhaldet av tabellelement i tabellar (array) med fast storleik og frigjer minne brukt av tabellar med variabel storleik.

Option Base-uttrykket

Set den nedre grensa for tabellar til 0 eller 1.

Option Explicit-uttrykket

Bestemmer at alle variablane i programkoden mÄ definerast fÞr du brukar dei med Dim-uttrykket.

Public-uttrykket

Dimensjonerer ein variabel pÄ modulnivÄ, det vil seia utanfor ein subrutine eller ein funksjon, slik at variabelen kan brukast i alle biblioteka og modulane.

Globalt nĂžkkelord

Dimensjonerer ein variabel eller ein tabell (array) pÄ globalt nivÄ, altsÄ ikkje inne i ein subrutine eller funksjon, slik at variabelen eller tabellen er gyldig i alle biblioteka og modulane i den gjeldande Þkta.

Static-uttrykket

Deklarerer ein variabel eller ein tabell (array) pÄ prosedyrenivÄ inne i ein subrutine eller ein funksjon, slik at verdiane i variabelen eller tabellen vert tekne vare pÄ nÄr programmet gÄr ut av subrutinen eller funksjonen. Dim-uttrykket kan ogsÄ brukast.

TypeName-funksjonen; VarType-funksjonen

Returnerer ein streng (TypeName) eller ein numerisk verdi (VarType) som indeheld informasjon til ein variabel.

Set-uttrykket

Set ein objektreferanse for ein variabel.

FindObject-uttrykket

Aktiverer eit objekt som skal adresserast under kĂžyringa som ein strengparameter gjennom objektnamnet.

FindPropertyObject-funksjonen

Tillet at objekt kan verta adresserte under kĂžyringa som ein strengparameter ved Ă„ bruka objektnamnet.

Optional (i Function-uttrykk)

Gjer at du kan definera parametrar som vert sende til ein funksjon som valfrie.

IsMissing-funksjonen

Kontrollerer om ein funksjon er kalla opp med ein valfri parameter.

HasUnoInterfaces-funksjonen

UndersĂžker om eit Basic Uno-objekt har stĂžtte for bestemte Uno-grensesnitt.

EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer Sann viss dei to spesifiserte Basic-variablane representerer den same Uno obkjektfĂžrekomsten.

IsUnoStruct-funksjonen

Returnerer SANN viss det gjevne objektet er ein Uno-stuct.

StĂžtt oss!