Type-uttrykket

Definer ikkje-UNO datastrukturar.

Ein typestruktur («struct») er ei ordna samling av datafelt som kan handsamast som eitt element.

Syntaks:

Diagram over uttrykket Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
matrisefragment

matrisefragment


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametrar

start: Nedre grense for ein dimensjon.

end: Øvre grense for ein dimensjon.

Fleire dimensjonar i ein matrise vert skilde med komma (,).

typenamn-fragment

fragment av primitive datatypar


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Utvida typar som Type-uttrykksstruktur, UNO-objekt eller ClassModule er gyldige typenamn.


teikn-fragment

typedeklareringsteikn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Eit typestrukturområde er området til modulen det høyrer til.


Eksempel:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Punktmerking kan lagast ved å bruka definisjonen av Type-uttrykk. Oppkalling av Python-skript frå Basic illustrerer denne mekanismen.


Støtt oss!