Exit-uttrykket

Går ut av Do...Loop, For...Next, ein funksjon, ein eigenskap eller ein subroutine.

Syntaks:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametrar:

Exit Do

Er gyldig berre i eit DO … LOOP-uttrykk for å avslutta sløyfa. Programmet vil halda fram med uttrykket som kjem etter LOOP-uttrykket. Viss DO … LOOP-uttrykket er nøsta, vert kontrollen overført til det neste, høgare nivået.

Exit For

Gyldig berre inne i ei FOR … NEXT-sløyfe for å gå ut av sløyfa. Programmet vil halda fram med det første uttrykket som kjem etter NEXT-uttrykket. I nøsta uttrykk vert kontrollen overført til sløyfa i det neste, høgare nivået.

Exit Function

Når programmet møter EXIT, går det straks ut av Function-prosedyren og held fram med uttrykket som kjem etter Function-kallet.

Exit Property

Går straks ut av prosedyren Property og held fram med uttrykket som kjem etter Property-oppkallet.

Exit Sub

Når programmet møter EXIT, går det straks ut av SUB-rutinen og held fram med uttrykket som kjem etter SUB-kallet.

Merknadsikon

Exit-uttrykket definerer ikkje slutten på ein struktur og må ikkje forvekslast med END-uttrykket.


Eksempel:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 To 10 ' Fyll tabellen med testdata
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch søker i TextArray:sList() etter eit tekstuttrykk:
' Returnerer indeksen for oppføringa eller 0 (null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem funne
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Støtt oss!