Switch-funksjonen

Evaluerer ei argumentliste som inneheld eit uttrykk og ein verdi. Funksjonen Switch returnerer ein verdi knytt til uttrykket som er sendt til denne funksjonen.

Syntaks:


Switch (Uttrykk1, Verdi1[, Uttrykk2, Verdi2[…, Uttrykk_n, Verdi_n]]) As Variant

Parametrar:

Funksjonen Switch evaluerer uttrykket frå venstre mot høgre og returnerer verdien som er tildelt funksjonsuttrykket. Viss uttrykk og verdi ikkje er oppgjeve parvis, får du ein køyretidsfeil.

Uttrykk: Uttrykket som skal evaluerast.

Verdi: Verdien som skal returnerast viss uttrykket er SANN.

I dette eksempelet vil Switch kopla rett kjønn (gender) til namnet som vert sendt til funksjonen.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "female", sName = "John", "male")
End Function

Støtt oss!