Sub Statement

Definerer ein subrutine (underrutine)

note

Sub, Function or Property statements are similar methods, without distinction. They receive parameters by reference allowing them to be modified in return. LibreOffice Basic compiler accepts their respective argument syntax to be used interchangeably.


Syntaks:

Diagram over uttrykket Sub


[Private | Public] Sub name[(argument1 [As typename][, argument2[char][,...]])]
  ' uttrykk
  [Exit Sub]
  ' uttrykk
End Sub

Parametrar:

namn: Namnet på subrutinen.

argument: Valfrie parametrar som skal overførast til subrutinen.

argument fragment

argumentfragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametrar

Optional: Argumentet er ikkje obligatorisk.

ByRef: Argumentet vert overført ved referanse. ByRef er standard.

ByVal: Argumentet vert overført ved verdi. Verdien kan endrast av den oppkalla rutinen.

char: Typedeklareringsteikn.

typename: Primitivt datatypenamn. Også bibliotek eller moduldefinerte typar kan spesifiserast.

= expression: Oppgjev ein standardverdi for argumentet som samsvarar med den deklarerte typen. Optional er nødvendig for kvart argument som er ein standardverdi.

ParamArray: Bruk ParamArray når talet på parametrar ikkje er fastsett. Eit typiske scenario er ein brukardefinert funksjon i Calc. Bruken av ParamArray må avgrensast til det siste argumentet i ein rutine.

tip

Bruk av ParamArray eller = expression krev at Option Compatible er sett inn i ein modul framføre programkoden som skal utførast.


warning

Når du brukar Option VBASupport 1, vert argumenta Optional brukte utan standardverdi (= expression) initialiserte ut frå datatypen, bortsett frå Variant.


typename fragment

fragment av primitive datatypar


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
char fragment

typedeklareringsteikn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Eksempel:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 To 10 ' Fyll tabellen med testdata
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch søkjer ei TextArray:sList() etter eit TextEntry:
' Returverdien er indeksen for oppføringa eller 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem funne
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Støtt oss!