Function-uttrykket

Ein funksjon er ei kodeblokk som vert utført når han vert kalla opp. Som oftast vert ein funksjon kalla opp frå eit uttrykk.

Du kan vidaresende data, kjende som parameter eller argument, til ein funksjon. Dei kan sendast vidare som verdi eller referanse. Vert dei sende som referanse, kan endringar gjort i funksjonen sendast tilbake til koden som kalla opp funksjonen.

Ein funksjon returnerer som oftast data som eit resultat.

Syntaks:

Diagram over uttrykket Function


 [Private | Public] Function Name[char] (argument1 [As Type][, argument2[char][,...]]) [As typename]
     uttrykk
   [Exit Function]
     uttrykk
 End Function

Parametrar:

scope: «Function» sitt omfang er Public. Eit Private omfang er ein intern rutine i ein modul, ikkje tenkt brukt frå andre modular.

Namn: Namnet på subrutiinen som inneheld verdien som vert returnert av funksjonen.

arguments Parameter som skal sendast til subrutinen.

argumentfragment

argumentfragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametrar

Optional: Argumentet er ikkje obligatorisk.

ByRef: Argumentet vert overført ved referanse. ByRef er standard.

ByVal: Argumentet vert overført ved verdi. Verdien kan endrast av den oppkalla rutinen.

char: Typedeklareringsteikn.

typename: Primitivt datatypenamn. Også bibliotek eller moduldefinerte typar kan spesifiserast.

= expression: Oppgjev ein standardverdi for argumentet som samsvarar med den deklarerte typen. Optional er nødvendig for kvart argument som er ein standardverdi.

ParamArray: Bruk ParamArray når talet på parametrar ikkje er fastsett. Eit typiske scenario er ein brukardefinert funksjon i Calc. Bruken av ParamArray må avgrensast til det siste argumentet i ein rutine.

tip

Bruk av ParamArray eller = expression krev at Option Compatible er sett inn i ein modul framføre programkoden som skal utførast.


warning

Når du brukar Option VBASupport 1, vert argumenta Optional brukte utan standardverdi (= expression) initialiserte ut frå datatypen, bortsett frå Variant.


typenamn-fragment

fragment av primitive datatypar


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
teikn-fragment

typedeklareringsteikn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Eksempel:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 To 10 ' Fyll tabellen med testdata
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch søkjer ei TextArray:sList() etter eit TextEntry:
' Returverdien er indeksen for oppføringa eller 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem funne
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Støtt oss!